Novosti

19.
11
2019.

Što ako se ne uspijemo dogovoriti oko mirnog rješavanja dospjele obveze?

Svako rješenje prilagođavamo pojedinačnoj situaciji naših dužnika, odnosno Vašim trenutačnim financijskim mogućnostima. Imajte na umu da nas izbjegavanjem kontakta i ignoriranjem naših obavijesti (e-mailovi, pozivi, pošta) prisiljavate na pokretanje postupaka prisilne naplate koji uključuje i pokretanje ovršnog postupka na nekretnini koju ste dali kao zalog. Ukoliko ista bude prodana putem javne dražbe Vaše dugovanje će […]

Učitaj više
19.
11
2019.

Što kada podmirim svoje dugovanje?

Nakon što podmirite svoje dugovanje, B2 KAPITAL će izvršiti opoziv instrumenata osiguranja (zadužnica, izjava o zapljeni primanja, rješenje o ovrsi) i predati Vam sve instrumente osiguranja. Također ćemo izdati odgovarajuće brisovno očitovanje/izjavu za povrat prava vlasništva za nekretninu koja je bila predmet zaloga te ćemo obustaviti sve aktivne pravne postupke.

Učitaj više
19.
11
2019.

Imam pritužbu, kome da se obratim?

U slučaju nezadovoljstva ili ako imate dodatna pitanja možete se obratiti na našu kontakt adresu centar@b2kapital.hr te ćemo na Vašu žalbu odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Učitaj više
19.
11
2019.

Što je sporazumna otplata?

Svaki se dužnik može obratiti B2 KAPITALU sa svrhom podmirenja duga mirnim putem. Ako postignemo dogovor oko načina podmirenja duga, izbjegnut ćete dodatne sudske i odvjetničke troškove koji će nastati ukoliko pokrenemo postupke prisilne naplate potraživanja. Nakon što podmirite dug sukladno sporazumnim uvjetima zadržavate vlasništvo nad nekretninom te Vam izdajemo brisovno očitovanje kojim možete osloboditi […]

Učitaj više
19.
11
2019.

Može li jamac ispuniti obvezu glavnog dužnika?

Vjerovnik može zahtijevati ispunjenje od jamca ako se jamac obvezao kao jamac platac jer tada odgovara vjerovniku kao glavni dužnik za cijelu obvezu. U svakom slučaju, vjerovnik i jamac (kao treća osoba) se mogu dogovoriti o otplati dijela duga glavnog dužnika. Na taj način se obveza glavnog dužnika smanjuje za iznos koji je platio jamac, […]

Učitaj više
19.
11
2019.

B2 KAPITAL je otkupio tražbinu, ali u postupku je i dalje vidljiv prijašnji vjerovnik

Kad B2 KAPITAL otkupi tražbinu od banke (izvornog vjerovnika) ažurno dostavlja svu potrebnu dokumentaciju nadležnim institucijama (FINA, HZMO, poslodavac, sud, ostale institucije) kako bi se izvršila odgovarajuća promjena vjerovnika. Zavisno o instituciji koja provodi izmjene, postupak može potrajati i do nekoliko mjeseci od zaprimanja našeg zahtjeva.

Učitaj više
19.
11
2019.

B2 KAPITAL je otkupio tražbinu, ali u Zemljišnim knjigama je i dalje vidljiva banka kao založni vjerovnik

Kad B2 KAPITAL otkupi tražbinu od banke (izvornog vjerovnika) ažurno dostavlja svu potrebnu dokumentaciju u nadležni Zemljišnoknjižni odjel kako bi se provela odgovarajuća izmjena vjerovnika. Zavisno o sudu koji provodi izmjene, postupak može potrajati od jednog mjeseca do nekoliko mjeseci od dana zaprimanja zahtjeva za izmjenom.

Učitaj više

B2 kapital