Klijenti

Otkup dospjelih potraživanja

Prenošenjem potraživanja Vaših dužnika na B2 Kapital, osiguravate brzu naplatu, likvidnost, ne zadužujete se i ostvarujete pozitivan učinak na Vašu bilancu. Nudimo otkup portfelja dospjelih potraživanja, otpisanih potraživanja i potraživanja na osnovu kojih su već pokrenuti pravni postupci.

Vrijeme je novac! Uz nas imate oboje.

 • omogućavamo trenutnu likvidnost po povoljnim uvjetima
 • oslobađamo sredstva za nova ulaganja
 • štitimo Vaš ugled i potraživanjima upravljamo profesionalno pogodujući daljnjim poslovnim odnosima
 • korisnici naših usluga ne snose dodatne administrativne troškove
 • uz nas se potpuno usmjeravate na osnovne djelatnosti vlastitog poslovanja, čime oslobađate vrijedne financijske, kadrovske, informatičke i ostale potencijale
 • s Vašim klijentima ostvarujemo dobru suradnju, poštujemo njihove financijske mogućnosti i osobne situacije te pronalazimo najpovoljnije rješenje za obje strane

Vašim klijentima nudimo:

 • novi otplatni plan prema njihovim mogućnostima
 • fleksibilne rate
 • mogućnost otpisa dijela zakonske zatezne kamate
 • izbjegavanje pokretanja sudskih postupaka
 • mogućnost popusta na dugovanje

Vaš novi vjerovnik

Najčešća pitanja

Poslovni klijenti

Koliko iznose novi troškovi i pristojbe sada kada ste preuzeli tražbinu?

Nakon što otkupi tražbinu, B2 Kapital zaračunava zateznu kamatu. Na Vaš dug ne zaračunavamo nikakve dodatne naknade ni troškove.

Ako je moj račun blokiran, možete li s njega ovršiti moje zaštićene prihode?

Ako Vam je račun blokiran i otvorili ste zaštićeni račun, ne može se zaplijeniti Vaš zaštićeni prihod.

Koliko je vremena potrebno da se moj račun odblokira nakon otplate dugovanja?

B2 Kapital poduzima potrebne mjere odmah nakon otplate dugovanja i šalje zahtjev za povlačenje blokada relevantnim institucijama (FINA-i, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, poslodavcu…). Za daljnje korake Vas molimo za strpljenje, budući da navedene institucije nemaju zakonski određen rok za obavljanje svojih aktivnosti kada je riječ o deblokiranju Vašeg računa.

Može li se moj račun odblokirati ako uspijem ispoštovati otplatni plan?

Sva prethodno aktivirana sredstva osiguranja i ovršne isprave bit će povučene nakon otplate duga s kojim su povezane.

Koje su mogućnosti otplate koje mi možete ponuditi?

Kad je riječ o načinu otplate Vašeg dugovanja, nastojimo biti fleksibilni te otplatu prilagoditi što je više moguće Vašim osobnim financijskim mogućnostima. Ako ne možete odjednom vratiti puni iznos duga, možemo Vam ponuditi sporazumno definirani plan otplate. Također, moguće je da u sklopu dogovora oko otplate Vašeg dugovanja, dođe i do djelomičnog otpisa dugovanja. Za više informacija o mogućim opcijama otplate duga obratite se našem kontakt centru na +385 1 560 5540 ili pošaljite e-mail na centar@b2kapital.hr.

Kako je moguće da je moj dug prebačen u B2 Kapital?

Suklano čl. 80. – čl. 86. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, dalje u tekstu: „ZOO“), ugovorom o cesiji, B2 Kapital je postao imatelj dospjele, a neplaćene tražbine prema Vama. Kao novi vjerovnik, B2 Kapital je preuzeo daljnji postupak naplate te tražbine. Prema ZOO-u, trebate biti obaviješteni o cesiji tražbine nakon što ga je preuzelo društvo za naplatu, no Vaš pristanak za cesiju nije nužan.


Privatni klijenti

Što ako se ne uspijemo dogovoriti oko mirnog rješavanja dospjele obveze?

Svako rješenje prilagođavamo pojedinačnoj situaciji naših dužnika, odnosno Vašim trenutačnim financijskim mogućnostima.

Imajte na umu da nas izbjegavanjem kontakta i ignoriranjem naših obavijesti (e-mailovi, pozivi, pošta) prisiljavate na pokretanje postupaka prisilne naplate koji uključuje i pokretanje ovršnog postupka na nekretnini koju ste dali kao zalog.

Ukoliko ista bude prodana putem javne dražbe Vaše dugovanje će biti umanjeno za iznos za koji je nekretnina prodana.

Moguće je da prodajom nekretnine potraživanje bude samo djelomično namireno. U tom slučaju dužni ste nam podmiriti i razliku. Proda li se nekretnina za veći iznos od naše tražbine, ostvareni višak pripada dužniku. 

Što kada podmirim svoje dugovanje?

Nakon što podmirite svoje dugovanje, B2 KAPITAL će izvršiti opoziv instrumenata osiguranja (zadužnica, izjava o zapljeni primanja, rješenje o ovrsi) i predati Vam sve instrumente osiguranja. Također ćemo izdati odgovarajuće brisovno očitovanje/izjavu za povrat prava vlasništva za nekretninu koja je bila predmet zaloga te ćemo obustaviti sve aktivne pravne postupke.

Imam pritužbu, kome da se obratim?

U slučaju nezadovoljstva ili ako imate dodatna pitanja možete se obratiti na našu kontakt adresu centar@b2kapital.hr te ćemo na Vašu žalbu odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Što je sporazumna otplata?

Svaki se dužnik može obratiti B2 KAPITALU sa svrhom podmirenja duga mirnim putem.

Ako postignemo dogovor oko načina podmirenja duga, izbjegnut ćete dodatne sudske i odvjetničke troškove koji će nastati ukoliko pokrenemo postupke prisilne naplate potraživanja.

Nakon što podmirite dug sukladno sporazumnim uvjetima zadržavate vlasništvo nad nekretninom te Vam izdajemo brisovno očitovanje kojim možete osloboditi nekretninu upisanog tereta.

Također Vam vraćamo sve instrumente osiguranja (zadužnica, mjenica, izjava o zapljeni primanja) koje ste predali.

Kontaktirajte nas i zajedno ćemo pronaći najbolji plan otplate koji odgovara vašim financijskim mogućnostima.

Može li jamac ispuniti obvezu glavnog dužnika?

Vjerovnik može zahtijevati ispunjenje od jamca ako se jamac obvezao kao jamac platac jer tada odgovara vjerovniku kao glavni dužnik za cijelu obvezu.

U svakom slučaju, vjerovnik i jamac (kao treća osoba) se mogu dogovoriti o otplati dijela duga glavnog dužnika. Na taj način se obveza glavnog dužnika smanjuje za iznos koji je platio jamac, a vjerovnik će jamcu zauzvrat vratiti sve instrumente osiguranja koje je on osobno dao (zadužnica, mjenica, izjava o zapljeni primanja…). U slučaju da je jamac ujedno i zalogodavac te je u cijelosti podmirio tražbinu, vjerovnik će mu ujedno izdati brisovno očitovanje kojim će moći izvršiti brisanje upisanog zaloga na nekretnini.

B2 KAPITAL je otkupio tražbinu, ali u postupku je i dalje vidljiv prijašnji vjerovnik

Kad B2 KAPITAL otkupi tražbinu od banke (izvornog vjerovnika) ažurno dostavlja svu potrebnu dokumentaciju nadležnim institucijama (FINA, HZMO, poslodavac, sud, ostale institucije) kako bi se izvršila odgovarajuća promjena vjerovnika. Zavisno o instituciji koja provodi izmjene, postupak može potrajati i do nekoliko mjeseci od zaprimanja našeg zahtjeva.

B2 KAPITAL je otkupio tražbinu, ali u Zemljišnim knjigama je i dalje vidljiva banka kao založni vjerovnik

Kad B2 KAPITAL otkupi tražbinu od banke (izvornog vjerovnika) ažurno dostavlja svu potrebnu dokumentaciju u nadležni Zemljišnoknjižni odjel kako bi se provela odgovarajuća izmjena vjerovnika. Zavisno o sudu koji provodi izmjene, postupak može potrajati od jednog mjeseca do nekoliko mjeseci od dana zaprimanja zahtjeva za izmjenom.

Pojmovi

Brisovno očitovanje

Vjerovnik nakon otplate duga izdaje tzv. brisovno očitovanje (brisovnicu, izjavu za brisanje).

Trošak ovjere potpisa za osobu koja je u ime vjerovnika ovlaštena potpisati tu ispravu snosi korisnik kredita. Nakon ovjere potpisa, brisovno očitovanje treba predati nadležnom zemljišnoknjižnom odjelu općinskog suda i prijedlogom zatražiti brisanje hipoteke.

Fiducija/Fiducijarno vlasništvo

Fiducija je, kao i hipoteka, jedan od instrumenata osiguranja naplate putem kojih vjerovnik, u slučaju nepodmirenja obveze od strane dužnika, može zapljeniti imovinu dužnika kako bi naplatio svoju tražbinu. Osnovna razlika između hipoteke i fiducije je u tome što kod hipoteke dužnik zadržava pravo vlasništvo na nekretnini, dok se kod fiducije, pravo vlasništva odmah prenosi na vjerovnika.

Fiducija se ostvaruje sklapanjem sporazuma kojim se radi osiguranja određene tražbine vjerovnika na njega prenosi vlasništvo na nekoj stvari dužnika ili se na vjerovnika prenosi neko dužnikovo pravo. Dužnik prenosi na vjerovnika vlasništvo stvari s time da će mu vjerovnik vlasništvo vratiti kada mu bude isplaćen dug.

Založno pravo (hipoteka)
 1. ZALOŽNI DUŽNIK

Založni dužnik odgovara za dug imovinom koju je dobrovoljno dao u zalog. Ako ste sudužnik, odgovarate za sve dospjele obveze i može se od Vas zahtijevati ispunjenje tih obveza i od glavnog dužnika i od sudužnika i to sve dok obveza ne bude potpuno ispunjena. Za razliku od navedenog, založni dužnik, koji nije istodobno jamac ili sudužnik, u takvoj situaciji može ostati samo bez one imovine koju je dobrovoljno dao u zalog kao osiguranje za obvezu glavnog dužnika.

 • ZALOŽNI VJEROVNIK

Založni vjerovnik je ovlašten ostvarivati svoje pravo na namirenje tražbine iz vrijednosti zaloga, ukoliko se zalogom osigurana tražbina ne ispuni po dospijeću. 

Tražbina

Pravno uređen zahtjev jednoga sudionika obveznog odnosa (vjerovnik) prema drugomu sudioniku (dužnik) koji se odnosi na izvršenje određene činidbe

Vjerovnik

Vjerovnik je strana u obveznopravnom odnosu koja je ovlaštena od druge strane – dužnika, zahtijevati da joj preda neke stvari ili nešto učini ili da ne učini nešto što bi inače imala pravo ili da nešto propusti.

Kamata

Naknada za korištenje tuđih zamjenjivih, pokretnih stvari, najčešće novca. Kamatna stopa se pak izražava u postotku i smatra se cijenom novca ili kapitala koju zajmoprimac ili dužnik plaća za korištenje ustupljenog novca, kapitala ili drugih zamjenjivih stvari.

Zakonska zatezna kamata

Zakonske ili moratorne kamate su sankcija prema dužniku koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze. Visina kamatne stope određuje se zakonom ili drugim propisima. Vjerovnik ima pravo na zatezne kamate bez obzira na to je li pretrpio kakvu štetu zbog dužnikova zakašnjenja.

Prijenos/ustup tražbina = cesija

Otuđiva tražbina se prenosi, odnosno ustupa s dosadašnjeg vjerovnika (cedent) na novog vjerovnika (cesionar), a dužnik (cesus) i tražbina ostaju isti. Mogući pravni temelji cesije su ugovor, zakon i sudska odluka.

Dugovanje/dug

Obveza neke osobe, pravne ili fizičke (dužnika), da nešto plati (obično novac) drugoj osobi, odnosno vjerovniku.

B2 kapital