Novosti

19.
11
2019.

Brisovno očitovanje

Vjerovnik nakon otplate duga izdaje tzv. brisovno očitovanje (brisovnicu, izjavu za brisanje). Trošak ovjere potpisa za osobu koja je u ime vjerovnika ovlaštena potpisati tu ispravu snosi korisnik kredita. Nakon ovjere potpisa, brisovno očitovanje treba predati nadležnom zemljišnoknjižnom odjelu općinskog suda i prijedlogom zatražiti brisanje hipoteke.

Učitaj više
19.
11
2019.

Fiducija/Fiducijarno vlasništvo

Fiducija je, kao i hipoteka, jedan od instrumenata osiguranja naplate putem kojih vjerovnik, u slučaju nepodmirenja obveze od strane dužnika, može zapljeniti imovinu dužnika kako bi naplatio svoju tražbinu. Osnovna razlika između hipoteke i fiducije je u tome što kod hipoteke dužnik zadržava pravo vlasništvo na nekretnini, dok se kod fiducije, pravo vlasništva odmah prenosi na vjerovnika. […]

Učitaj više
19.
11
2019.

Založno pravo (hipoteka)

ZALOŽNI DUŽNIK Založni dužnik odgovara za dug imovinom koju je dobrovoljno dao u zalog. Ako ste sudužnik, odgovarate za sve dospjele obveze i može se od Vas zahtijevati ispunjenje tih obveza i od glavnog dužnika i od sudužnika i to sve dok obveza ne bude potpuno ispunjena. Za razliku od navedenog, založni dužnik, koji nije […]

Učitaj više
19.
11
2019.

Tražbina

Pravno uređen zahtjev jednoga sudionika obveznog odnosa (vjerovnik) prema drugomu sudioniku (dužnik) koji se odnosi na izvršenje određene činidbe

Učitaj više
01.
07
2019.

Vjerovnik

Vjerovnik je strana u obveznopravnom odnosu koja je ovlaštena od druge strane – dužnika, zahtijevati da joj preda neke stvari ili nešto učini ili da ne učini nešto što bi inače imala pravo ili da nešto propusti.

Učitaj više
01.
07
2019.

Kamata

Naknada za korištenje tuđih zamjenjivih, pokretnih stvari, najčešće novca. Kamatna stopa se pak izražava u postotku i smatra se cijenom novca ili kapitala koju zajmoprimac ili dužnik plaća za korištenje ustupljenog novca, kapitala ili drugih zamjenjivih stvari.

Učitaj više
01.
07
2019.

Zakonska zatezna kamata

Zakonske ili moratorne kamate su sankcija prema dužniku koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze. Visina kamatne stope određuje se zakonom ili drugim propisima. Vjerovnik ima pravo na zatezne kamate bez obzira na to je li pretrpio kakvu štetu zbog dužnikova zakašnjenja.

Učitaj više
01.
07
2019.

Prijenos/ustup tražbina = cesija

Otuđiva tražbina se prenosi, odnosno ustupa s dosadašnjeg vjerovnika (cedent) na novog vjerovnika (cesionar), a dužnik (cesus) i tražbina ostaju isti. Mogući pravni temelji cesije su ugovor, zakon i sudska odluka.

Učitaj više
28.
06
2019.

Dugovanje/dug

Obveza neke osobe, pravne ili fizičke (dužnika), da nešto plati (obično novac) drugoj osobi, odnosno vjerovniku.

Učitaj više

B2 kapital