Privatni korisnici

19.
11
2019.

Što ako se ne uspijemo dogovoriti oko mirnog rješavanja dospjele obveze?

Svako rješenje prilagođavamo pojedinačnoj situaciji naših dužnika, odnosno Vašim trenutačnim financijskim mogućnostima.

Imajte na umu da nas izbjegavanjem kontakta i ignoriranjem naših obavijesti (e-mailovi, pozivi, pošta) prisiljavate na pokretanje postupaka prisilne naplate koji uključuje i pokretanje ovršnog postupka na nekretnini koju ste dali kao zalog.

Ukoliko ista bude prodana putem javne dražbe Vaše dugovanje će biti umanjeno za iznos za koji je nekretnina prodana.

Moguće je da prodajom nekretnine potraživanje bude samo djelomično namireno. U tom slučaju dužni ste nam podmiriti i razliku. Proda li se nekretnina za veći iznos od naše tražbine, ostvareni višak pripada dužniku. 

B2 kapital