1. UVOD

B2Holding ASA i njegova lokalna društva (dalje u tekstu, zajednički: „B2Holding“ ili „Grupa“, a lokalna društva: „Društva članice Grupe“) odlučni su u postizanju i održavanju statusa „pouzdanog i inovativnog partnera koji aktivno sudjeluje u oblikovanju industrije kreditnog upravljanja na svim tržištima” na kojima Grupa posluje.

B2Holding djeluje u skladu s pravilima definiranim u Etičkom kodeksu Grupe i ostalim Grupnim politikama , koji ocrtavaju temeljne vrijednosti Grupe. Konkretno, kada posluje s Poslovnim partnerima, B2Holding se, između ostalog, obvezuje:

 • pridržavati primjenjivih zakona, propisa, pravila i procedura,
 • djelovati s integritetom i otvorenošću,
 • postupati pošteno i transparentno u poslovanju s pojedincima i organizacijama,
 • upravljati  mogućim ili stvarnim sukobima interesa,
 • poticati poštenu i otvorenu konkurenciju prilikom traženja zamjene vrijednosti za novac i usvajanje inovativnih rješenja u poslovanju,
 • usvojiti interna pravila kojima se regulira procese nabave kako bi se olakšalo poslovanje,
 • štititi i spriječti neovlašteno objavljivanje povjerljivih informacija,
 • neće tražiti ili prihvaćati bilo kakvu financijsku ili nefinancijsku korist od potencijalnih, sadašnjih ili bivših Poslovnih partnera,
 • odgovarati na razumne zahtjeve za pružanjem savjeta i informacija, uključujući priopćenja o natječajima koji su u tijeku i
 • postupati povodom zaprimljenih pritužbi.

B2Holding isto tako očekuje od svojih Poslovnih partnera postupanje i poslovanje sukladno i usporedivo s navedenim vrijednostima kao i da svoje poslovanje vode na etički način te djeluju u svim situacijama s integritetom.

2. SVRHA, DJELOKRUG I PRIMJENA

Ovaj Etički kodeks za Poslovne partnere (dalje u tekstu: „Kodeks“) opisuje etičke standarde, načela i ponašanja za koje B2Holding očekuje od svojih Poslovnih Partnera da ih se pridržavaju kada posluju s B2Holdingom ili u ime B2Holdinga.

3. OBAVIJEST, IZVJEŠTAVANJE O POVREDAMA I NEUSKLAĐENOST

Ovaj Kodeks bit će dostupan svim Poslovnim partnerima. B2Holding očekuje od svojih Poslovnih partnera da se pridržavaju i posluju u skladu sa svim vrijednostima navedenim u ovom Kodeksu dok posluju s B2Holdingom ili u ime B2Holdinga.

Poslovni partner će odmah obavijestiti svoje kontakt osobe u B2Holdingu ili člana uprave Društva članice B2Holding grupe o svakom kršenju ovog Kodeksa i/ili o bilo kakvom koruptivnom, nezakonitom ili neetičkom ponašanju.

B2Holding zadržava pravo poduzeti odgovarajuće mjere kako bi provjerio usklađenost ponašanja Poslovnih Partnera s ovim Kodeksom. U slučaju nepoštovanja ovog Kodeksa, ili dokazanog koruptivnog, nezakonitog ili neetičkog ponašanja, B2Holding zadržava pravo poduzeti odgovarajuće korektivne mjere radi održavanja i/ili uspostave zakonitog poslovanja.

Nepoštivanje odredaba i pravila ovog Kodeksa može dovesti, između ostalog, do toga da B2Holding:

 • ne uspostavi poslovni odnos s Poslovnim partnerom,
 • odgodi ili raskine postojeće ugovorne odnose s Poslovnim partnerima,
 • pokrene istragu i/ili
 • uputi ili prijavi slučaj nadležnim tijelima.

4. DEFINICIJE

Poslovni partneri – uključuje prodavatelje, klijente, dobavljače, ulagatelje i općenito sve treće strane s kojima B2Holding posluje.

Klijenti – trgovačka društva (prvenstveno banke/kreditne institucije i financijska društva, ali i telekom operateri, maloprodajna društva i komunalna poduzeća) kojima B2Holding pruža usluge vezane uz naplatu potraživanja, djelujući u njihovo ime.

Zaposlenici – svi direktori, službenici, osoblje, privremeni radnici, pripravnici, konzultanti, izvođači ili bilo koje druge osobe koji jesu ili su bili zaposleni u Društvu članici Grupe ili na drugi način rade ili su radili za B2Holding, bez obzira na trajanje njihovog ugovora o radu, vrstu ugovornog odnosa s Grupom ili njihovu geografsku  lokaciju rada.

Ulagatelji – financijski subjekti koji u kupnju kreditnih portfelja ulažu zajedno ili u suradnji s B2Holdingom.

Dobavljači – svaka fizička ili pravna osoba i njihovi zaposlenici, zastupnici, predstavnici i podizvođači koji isporučuju robu i usluge B2Holdingu.

Prodavatelji – društva (prvenstveno kreditne institucije/banke i tvrtke za financiranje, ali i telekom operateri, maloprodajne i komunalne tvrtke) koje prodaju portfelje potraživanja B2Holdingu odnosno njegovim Društvima članicama.

5. OČEKIVANJA OD POSLOVNIH PARTNERA

B2Holding očekuje od svojih Poslovnih partnera da se pridržavaju svih zakonskih,  regulatornih i etičkih zahtjeva, uključujući, između ostalog:

Usklađenost sa zakonskim zahtjevima

Poslovni partner pridržavat će se svih zakonskih zahtjeva, pravila i propisa  primjenjivih u okviru nacionalnih jurisdikcija u kojima djeluju.

Pranje novca, korupcija i druge prijevarne radnje

Poslovni partner ne smije simulirati poslovnu aktivnost niti biti uključeni u kriminalne aktivnosti pranja novca ili koruptivne aktivbosti, niti biti uključeni na bilo kakve sankcijske liste ili crne liste trgovinskih organizacija, tijela za zaštitu prava potrošača ili sličnih organizacija zbog nepoštivanja dobrih poslovnih praksi.

Nepoštene i iskorištavajuće prakse

Poslovni partner ćeprimjenjivati praksu poštenog i transparentnog određivanja cijena i naplaćivat će naknade ili kamate sukladno nacionalnim zakonskim zahtjevima. Poslovni partner neće e koristiti uvjete kreditiranja koji se mogu smatrati nepoštenim, iskorištavajućim ili odstupajućim od standardnih tržišnih uvjeta, nuditi potrošačke kredite s kratkim rokom uz visoku kamatnu stopu, niti primjenjivati agresivne metode prodaje ili davanja zajmova za svoje proizvode ili usluge na način koji se može smatrati nepoštenim.

Darovi, gostoprimstvo i druge pogodnosti

Poslovni partner ni u jednom trenutku neće ponuditi ili pružiti bilo kakve neprikladne financijske ili nefinancijske pogodnosti zaposlenicima B2Holdinga. Zaposlenici B2Holdinga isto tako nisu ovlašteni zahtijevati neprikladne financijske ili nefinancijske pogodnosti od Poslovnog partnera te se od njih se očekuje da će ih odbiti primiti.

Sukob interesa

Sukob interesa može nastati kada se poslovni i privatni interesi neke osobe preklapaju. Privatni interesi mogu uključivati vlastite profesionalne i financijske interese osobe, kao i prijašnju i sadašnju povezanost s drugim pojedincima, grupama ili obitelji. Poslovni Partner odmah će prijaviti B2Holdingu sve sukobe interesa, bilo stvarne ili moguće.

Povjerljivost i prava intelektualnog vlasništva

Informacije koje daje ili prikuplja B2Holding pružaju se na povjerljivoj osnovi, osim ako je drugačije izričito naznačeno ili su informacije već javno dostupne. Poslovni partner će poštovati i prihvaćati prava intelektualnog vlasništva B2Holdinga.

Osobni podaci

Poslovni partner će svoje aktivnosti prema B2Holdingu provoditi u cijelosti u skladu s pravilima, načelima i zahtjevima EU Opća uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Zdravlje i sigurnost na radnom mjestu

Poslovni partner će osigurati sigurno radno okruženje i primjenjivat će u svom poslovanju dobre prakse upravljanja zdravljem i sigurnošću. Pridržavat će se svih primjenjivih zakona i propisa koji se odnose na mjesto rada, zdravlje i sigurnost.

Rad i ljudska prava

Poslovni partner će osigurati pošteno i etično mjesto rada i poduzet će sve razumne napore kako bi osigurao da društvakoja posuju unutar njihovog lanca opskrbe nisu uključene  i ne provode kršenje ljudskih prava.

Nediskriminacija i raznolikost

Uznemiravanje ili diskriminacija osoba na temelju, rase, spola, nacionalnosti, etničke pripadnosti, dobi, spolne orijentacije, vjerske i/ili političke pripadnosti, neće se tolerirati. Poslovni partner osigurat će djelatnicima radno mjesto bez uznemiravanja i diskriminacije te nuditi jednake mogućnosti pri zapošljavanju i poticati raznolikost u svojoj organizaciji.

Održivost poslovanja u odnosu na okoliš

Poslovni partner će minimizirati negativni utjecaj svog poslovanja na okoliš i primjenjivat će  ekološki odgovorna pravila i prakse  u svom poslovanju.

6. ULOGE I ODGOVORNOSTI

Vlasnik ovog dokumenta je Odgovorna osoba za pravne poslove, usklađenost i ljudske potencijale Grupe.

Svaki CEO  Društva članice Grupe odgovoran je za osiguravanje lokalne implementacije i primjene ovog Kodeksa u svom Društvu članici.

7. REVIDIRANJE

Kako bi se osigurala kontinuirana prikladnost, primjerenost i učinkovitost ovog Kodeksa, Odgovorna osoba za pravne poslove, usklađenost i ljudske potencijale će ga pregledavati i prema potrebi ažurirati i/ili revidirati  , na godišnjoj razini.

Odbor za održivost B2Holdinga, Unutarnji revizor Grupe i Odgovorna osoba  za brand i održivost će biti uključeni radi davanja prijedloga za poboljšanje i daljnje usklađivanja ovog Kodeksa, a sve izmjene ovog Kodeksa bit će dostupne Poslovnim partnerima b2Holdinga i njegovih Društava članica Grupe.

B2 kapital