PRAVILA PRIVATNOSTI I ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Zadnji puta ažurirano: 5.10.2023.

Molimo odaberite temu koja vas zanima

1. Uvodni dio i podaci o voditelju obrade

Tko je voditelj obrade?

Što je osobni podatak i tko je ispitanik?

Koja je pravna osnova obrade?

2. Kako prikupljamo osobne podatke?

3. Koje kategorije osobnih podataka prikupljamo?

4. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

5. Koja je pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka?

6. Kako koristimo Vaše osobne podatke?

Jesu li Vaši podaci zaštićeni?

7. Tko su primatelji Vaših osobnih podataka?

8. Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

9. Koja su Vaša prava i kako ih možete ostvariti?

10. S kim obrađujemo Vaše podatke kao zajednički voditelji?

11. Kontakt podaci za zaštitu osobnih podataka

1. Uvodni dio i podaci o voditelju obrade

Tko je voditelj obrade?

U svom poslovanju B2 KAPITAL d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 41, HR-10000 Zagreb, OIB: 57509775367 (u daljnjem tekstu „B2“ ili „voditelj obrade“), čija je primarna djelatnost vezana uz otkup i naplatu dospjelih potraživanja, voditelj je obrade osobnih podataka te obrađuje Vaše podatke u skladu sa zakonom. Voditelj obrade pravna je ili fizička osoba koja je odgovorna za obradu osobnih podataka u neku svrhu.

Kako bismo ostvarili djelotvornu zaštitu Vaših osobnih podataka, posvećujemo dužnu pažnju ispunjenju naših obveza vezano za zaštitu osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka („GDPR”) -u i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Ako je B2 zajednički voditelj obrade Vaših osobnih podataka sukladno članku 26. GDPR s još nekim drugim voditeljem obrade, na temelju zajedničke poslovne suradnje i/ili s osnova korištenja neke zajedničke usluge i/ili legitimnog interesa B2 i treće osobe, dodatne informacije u vezi sa zaštitom i obradom Vaših osobnih podataka, osim od B2, možete zatražiti i od drugog voditelja obrade naznačenog kao zajednički voditelj obrade u ovoj Obavijesti. U tom slučaju, Vi kao ispitanik, možete ostvarivati svoja prava iz GDPR-a u vezi sa svakim voditeljem obrade pojedinačno, kao i protiv svakog od njih.

Ova Obavijest o obradi Vaših osobnih podataka sadrži naša pravila vezano za zaštitu i upravljanje Vašim osobnim podacima i privatnosti. Drugim riječima, ovom Obavijesti o zaštiti osobnih podataka želimo Vam pojasniti kako prikupljamo Vaše osobne podatke, koje osobne podatke obrađujemo, zašto ih obrađujemo, kako se njima koristimo, kako ih pohranjujemo, s kime ih dijelimo i zašto.

Što je osobni podatak i tko je ispitanik?

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na ”ispitanika. Ispitanik je zakonski pojam za pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi i čiji su osobni podaci predmet obrade. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora (npr. ime, identifikacijski broj).

To mogu biti:

 1. dužnik ili druge fizičke osobe (npr. sudužnici, jamci, založni dužnici i sl.) od kojih B2 naplaćuje potraživanje temeljem ugovora o servisiranju
 2. treće osobe koje podmiruju dugovanja u ime i za račun dužnika,
 3. zaposlenici poslovnih partnera B2,
 4. fizičke osobe, zakonski zastupnici ili vlasnici tvrtki sukladno posebnim propisima (npr. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma),
 5. fizičke osobe koje se B2-u obrate upitom ili nedvosmisleno iskažu interes za suradnjom.

Koja je pravna osnova obrade?

Najčešća osnova obrade Vaših osobnih podataka je ugovorni odnos (npr. temeljem ugovora nakon što cesijom drugo društvo postane novi vjerovnik). Druge osnove obrade su zakon, izvršavanje ugovorne obveze, te legitiman interes i u ograničenim slučajevima, privola. Osnove obrade poput navedenih definirane su u GDPR-om i svaka obrada mora se temeljiti barem na jednoj od njih.

2. Kako prikupljamo osobne podatke?

Postupajući u skladu s primjenjivim zakonodavstvom, B2 obrađuje osobne podatke dobivene od:

 • kreditnih institucija i drugih financijskih institucija s kojima ste zaključili ugovor o kreditu i/ili ugovor koji se odnosi na neku drugu financijsku/bankovnu uslugu, odnosno društva koje je otkupilo potraživanja od financijskih institucija, a za koje B2 obavlja poslova naplate odnosno servisiranja potraživanja,
 • izravno od Vas ili u određenim slučajevima od drugih osoba prvenstveno vezano uz naplatu potraživanja te povrat eventualno preplaćenih iznosa, ili povodom Vašeg direktnog upita,
 • osoba koje su ovlaštene komunicirati s B2 u Vaše ime i za Vaš račun (npr. Vaši odvjetnici),
 • javnih ustanova i državnih tijela ili drugih osoba, kao i osoba koje obavljaju službe od javnog interesa (npr. javni bilježnici),
 • publikacija i baza podataka koje su javno dostupne ili utemeljene na ugovornom odnosu (vanjski izvori) kako bi se osiguralo trajno ažuriranje podataka koje držimo o Vama ili kako bismo mogli procijeniti Vašu sposobnost otplate potraživanja. Pod vanjskim izvorima razumijevamo: javne ustanove i državna tijela, javne registre, elektroničke baze podataka (primjerice Fina), informacije dostupne u društvenim medijima i na Internetu,
 • kada pristupite web stranici društva B2, automatski se obrađuju tehnički podaci u vezi Vašeg posjeta kako bi Vam mogli prikazati traženu stranicu. Ti zapisi uključuju IP adresu, web stranicu s koje dolazite i druge podatke koji se nužno nalaze u web zahtjevu u svrhu prikazivanja web stranice,
 • kada prikupljamo Vaše podatke iz drugih izvora, prikupljamo ih iz izvora koji su javno dostupni ili dostavljeni od strane trećih osoba te i u takvim slučajevima vodimo računa o Vašim pravima. Ovo su neke od tih situacija:
 • ne možemo Vas kontaktirati i moramo ažurirati Vaše podatke kako bismo osigurali točnost Vaših osobnih podataka,
 • trebamo te podatke radi sprječavanje prijevare i/ili sprječavanja pranja novca; postoje zakonski zahtjevi i/ili legitimni interes za prikupljanje određenih podataka i sl.

3. Koje kategorije osobnih podataka prikupljamo?

Obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • identifikacijske podatke kao što su: ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo, osobni identifikacijski broj (OIB), mjesto rođenja, prebivalište, boravište,
 • kontaktne podatke kao što su: poštanska adresa, telefonski broj, e-mail,
 • podatke o Vašem financijskom i/ili profesionalnom statusu kao što su: zaposlenje/struka, priroda vlastite djelatnosti (npr. obrt), naziv poslodavca, prihod, vrsta prihoda, izvori prihoda, bankovni račun, podatke o nekretninama i drugoj Vašoj imovini, informacije o postojećem dugovanju (npr. vrsta zaduženja, iznos duga, kamate, valuta, troškovi), informacije povezane s naplatom potraživanja (npr. plan otplate, troškovi, stanje duga),
 • potpis,
 • podaci o drugim sudionicima u pravnom poslu (npr. jamci/nasljednici/supružnici) temeljem kojeg postoji potraživanje vjerovnika za koga B2 obavlja poslove naplate odnosno servisiranja potraživanja,
 • podatke o upravnim ili sudskim postupcima u kojima ste stranka u mjeri u kojoj su povezani s potraživanjima koja se nalaze u portfelju vjerovnika za koga B2 pruža usluge servisiranja odnosno naplate potraživanja i/ili mogu utjecati na naplatu potraživanja (npr. ovršni postupci, postupci osobnog stečaja potrošača i drugih sudski postupci pokrenuti kako bi zaštitili pravne zahtjeve/interese vjerovnika na sudu i dr.); informacije koje se smatraju dokazom o svakoj interakciji između Vas i B2 putem pisane i/ili usmene komunikacije,
 • u slučajevima kada ispitanik samoinicijativno dostavlja B2-u podatke o zdravstvenom stanju i/ili zdravstvenu dokumentaciju, B2 čuva bilješku o dostavljenoj informaciji u svrhu individualiziranog pristupa na traženje ispitanika, ali bez spremanja zdravstvene dokumentacije ukoliko je ista dostavljena (npr. kao prilog u email-u).

4. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

B2 obrađuje Vaše podatke samo u onoj mjeri u kojoj se ti podaci odnose i/ili mogu utjecati na proces naplate potraživanja i obranu pravnih zahtjeva B2. U tom kontekstu svrha za obradu osobnih podataka uglavnom obuhvaća naplatu potraživanja u ime i za račun vjerovnika, a uključuje sljedeće:

 • analiziranje Vašeg financijskog stanja i izvora prihoda kako bismo mogli odrediti uvjete za otplatu dugovanja koji odgovaraju Vašoj individualnoj situaciji,
 • komunikaciju s Vama i pravilnu identifikaciju svih ispitanika čije osobne podatke obrađujemo,
 • na temelju ovlaštenja danog od strane vjerovnika koordiniranje pokretanja i vođenja pravnih (sudskih) postupaka za naplatu potraživanja (npr. ovrhe, postupak osobnog stečaja potrošača,), te pronalaženje povoljnih rješenja za sve uključene strane koji će dovesti do podmirenja dugovanja,
 • obradu i odgovore na Vaša pitanja, pritužbe i zahtjeve,
 • procjenu hoće li vjerovnik uspostaviti ugovorni odnos ili zaključiti transakciju (npr. pripremu procjene rizika koji je povezan sa zaključenjem ugovora o kupoprodaji potraživanja, pripremu podnošenje ponuda/sudjelovanje u dražbenom postupku) uključujući pripremu odnosno pomoćne aktivnosti provjere u svrhu sprječavanja pranje novca i financiranja terorizma i sprječavanje prijevare,
 • statističku analizu kako bi se procijenila aktivnost B2 u upravljanju provođenja postupka  naplate portfeljem u ime i za račun vjerovnika, kao i potrebu za poboljšanjem metodologije naplate/otplate potraživanja,
 • odgovaranje na zahtjeve državnih tijela ili ispunjavanje zakonskih zahtjeva koji se primjenjuju na B2,
 • izradu izvješća za nadležna tijela kada je to propisano računovodstvenim i/ili poreznim propisima.

Navodimo kako B2 ponekad može koristiti Vaše osobne podatke i za druge i/ili za određene popratne svrhe (primjerice interni izvještaji i unutarnje upravljanje postupkom servisiranja portfelja u ime i za račun vjerovnika, vanjsku reviziju, arhiviranje – u fizičkom i/ili elektroničkom obliku, korespondenciju) koje su uvijek u skladu s izvornom svrhom za koju je vjerovnik prikupio Vaše osobne podatke. U slučajevima da se Vaši podaci obrađuju u druge svrhe, a koje nisu navedene u ovim Pravilima, obavijestit ćemo Vas o svim novim obradama i svrhama u koje se Vaši podaci obrađuju. Za sve poduzete obrade dokumentiramo pravnu osnovu.

5. Koja je pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka?

B2 može obrađivati Vaše osobne podatke na temelju sljedećih pravnih osnova, sve u ovisnosti od svrhe u koju se podaci obrađuju:

 • obrada osobnih podataka radi izvršavanja zakonskih obveza koje je B2 dužan poštivati – primjerice čuvanje knjigovodstvenih podataka,; obrada osobnih podataka u sklopu izvršavanja obveza iz propisa donesenih radi sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, poreznog ili računovodstvenog zakonodavstva, te drugih obvezujućih propisa i uputa tijela državne uprave,
 • obrada je u iznimnim slučajevima nužna i kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili drugih fizičkih osoba (primjerice, moguće u slučajevima ugrožavanja životno važnih i ključnih interesa ispitanika kao što su prirodne i humanitarne katastrofe i/ili akcije),
 • legitimni interes B2 (primjerice kako bi B2 mogao naplatiti stečene tražbine, procjenjivati u ime i za račun vjerovnika uspješnost naplate potraživanja, odnosno predvidjeti hoće li se dug uspjeti naplatiti ili će vjerovnik  morati pokrenuti odgovarajuće postupke),
 • izričita privola ispitanika u slučaju kada je dana B2 (npr. u odnosu na osobe koje pošalju upit ili samoinicijativno dostavljaju osobne podatke i očekuju odgovor ili u slučajevima u kojima smo od dužnika ili druge fizičke osobe (npr. sudužnici, jamci, založni dužnici i sl.) tražili suglasnost, a o čemu bi se ispitanicima dala zasebna obavijest te omogućilo davanje suglasnosti odnosno privole nakon obavještavanja.

S obzirom da B2 u određenim situacijama nastupa i kao zajednički voditelj obrade (vidjeti u poglavlju ˝S kim obrađujemo Vaše podatke kao zajednički voditelji?˝u navedenim situacijama dolazi do dijeljenja podataka sukladno ugovoru koji je sklopljen s navedenim društvima, a za što postoji, između ostalog, i legitiman interes svih društava.

6. Kako koristimo Vaše osobne podatke?

Obrada osobnih podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, uključujući npr. i dijeljenje, pohranu te pristup.

Koristimo alate koji nisu potpuno automatizirani (potrebna je ljudska intervencija) kako bismo utvrdili/izvršili evaluaciju/procjenu naplate potraživanja. Takva evaluacija se temelji na podacima koje ste nam izravno dostavili ili nam ih je dostavio prijašnji vjerovnik (ustupitelj) i sadašnji vjerovnik, kao i na informacijama dobivenim iz javnih izvora (Internet/društvene mreže/javne baze podataka/publikacije i službene (javne) informacije koje izdaju državna tijela/službene baze podataka o subjektima i osobama koje su podložne međunarodnim sankcijama). Zahvaljujući tim podacima možemo u ime i za račun vjerovnika donijeti zaključak o optimalnom načinu otplate/namirenja potraživanja za obje strane, osobito je li potrebno pokrenuti ovršni postupak kao i izvršiti procjenu za vjerovnika da li će zaključiti ugovor o prodaji ili ustupu potraživanja.

Ako Vas ne možemo kontaktirati, kako bismo se pridržavali načela točnosti podataka, učinit ćemo sve da ažuriramo Vaše osobne podatke na temelju informacija dobivenih iz službenih izvora (npr. sudskog registra, priopćenje za javnost i službenih informacija koje izdaju državna tijela) ili iz javnih izvora (Internet/društvene mreže/javne baze podataka).

Koristimo podatke o Vašoj imovini koja osigurava vjerovnikova potraživanja u svrhu naplate potraživanja.

Također, koristimo Vaše podatke za provođenje interne statističke analize kako bismo procijenili učinkovitost i poboljšali metodologiju naplate potraživanja vjerovnika.

Obrađujemo, analiziramo i odgovaramo na Vaše pritužbe, zahtjeve za ostvarivanje Vaših prava iz GDPR-a i sve druge zahtjeve s kojima nam se obratite.

Obavještavamo Vas o stanju Vašeg duga (dok obrađujemo Vaše osobne podatke), statusu pravnih postupaka koji su u tijeku i koji su povezani s Vašim dugom, kao i o svim podacima i informacijama koje Vas zanimaju u vezi s postupkom naplate dugovanja.

Jesu li Vaši podaci zaštićeni?

B2 vjeruje kako je sigurnost Vaših osobnih podataka vrlo važna, te u tom smislu osiguravamo i provodimo provjeru organizacijskih i tehničkih sigurnosnih mjera osmišljenih za zaštitu vaših podataka od neovlaštenog pristupa, izmjene, otkrivanje ili uništenje. Pristup Vašim osobnim podacima dopušten je samo ovlaštenim osobama B2 ili koje je B2 i/ili vjerovnik ovlastio nakon odgovarajuće procjene i nakon što su prethodno obvezale na čuvanje povjerljivosti.

7. Tko su primatelji Vaših osobnih podataka?

U redovnom tijeku poslovanja, B2 može prenijeti Vaše podatke drugim pojedincima ili pravnim osobama kako bi se postigle svrhe za koju obrađujemo osobne podatke koje ste nam izravno dostavili ili koje smo primili iz drugih izvora. B2 također može koristiti ili otkriti osobne podatke kada za to postoji zakonska obveza ili je to dopušteno zakonom.

Navodimo primjere osoba kojima B2 može prenijeti Vaše osobne podatke:

 • možemo prenijeti Vaše osobne podatke drugim društvima članicama B2Impact grupe koje je B2 dio, a koja imaju sjedište u zemljama Europskog gospodarskog prostora. Iznimno, Vaši se osobni podaci također mogu iz određenih tehničkih ili operativnih razloga prenijeti društvima B2Impact grupe koja imaju sjedište u zemljama koje nisu članice Europskog gospodarskog prostora, a za koje nije donesena odluka o primjerenosti Europske komisije, uključujući podružnice u Srbiji. Rizike povezane s prenošenjem Vaših osobnih podataka u zemlju koja ne osigurava odgovarajuću razinu zaštite u skladu sa standardima EU, B2 minimizira primjenom odgovarajućih odobrenih zaštitnih mjera u obliku izvršavanja ugovora o prijenosu podataka sa standardnim ugovornim klauzulama za prijenos osobnih podataka u treće zemlje. B2 provodi i revidira procjene rizika prijenosa kako bi u svakom trenutku bili upoznati i reagirali na možebitne rizike prijenosa podataka u treće zemlje.
 • našim ugovornim partnerima i/ili stjecateljima potraživanja – možemo prenijeti Vaše osobne podatke drugim fizičkim ili pravnim osobama kojima se obraćamo u ime i za račun vjerovnika
 • ugovornoj strani koja u ime i za račun B2 obavlja poslove naplate dospjelih potraživanja
 • nadzornim tijelima ako je to pravna obveza B2 ili kada to zahtijeva primjenjivo nacionalno ili europskog zakonodavstvo. U tim slučajevima možemo prenijeti informacije o Vašim osobnim podacima ili transakcijama bez potrebe da Vas o tome obavijestimo.
 • drugim tijelima državne vlasti – možemo dostaviti Vaše osobne podatke kako bismo udovoljili određenim zakonskim zahtjevima ili trećim stranama koje opravdavaju postojanje legitimnog interesa (npr. javni bilježnici, sudovi).
 • prijenos podataka na Vaš zahtjev – možda ćete nam uputiti zahtjev da treba prenijeti Vaše podatke opunomoćeniku ili ovlaštenoj osobi koja djeluje u Vaše ime i za Vaš račun (naprimjer financijski savjetnici, odvjetnici, posrednici).
 • pružateljima usluga koji nam pomažu poboljšati naše usluge ili razvijati, implementirati ili upravljati poslovnim sustavima, infrastrukturom ili operativnim procesima (na primjer, revizori, konzultanti, analitičari, itd.).
 • dobavljačima koji nam pružaju podršku u naplati potraživanja, uključujući promidžbu i unovčenje instrumenata osiguranja (npr. agencije za nekretnine, web-stranice na kojima osiguravamo promidžbu nekretnina uključujući internetske platforme za promociju nekretnina, pravnici, sudski procjenitelji, konzultantska društva, katastarski stručnjaci i sl.).
 • dobavljačima koji nam pružaju usluge održavanje i podrške, kako bismo mogli pružiti usluge naplate odnosno servisiranja potraživanja u optimalnim i sigurnim uvjetima. Na primjer dobavljači koji razvijaju/implementiraju ili održavaju IT aplikacije i infrastrukturu, društva za arhiviranje, društva za ispis dokumentacije, dostavljači/davatelji poštanskih usluga, društva koje upravljaju sigurnosnim sustavima koje implementiraju mjere kako bi se osigurala povjerljivost/integritet i dostupnost Vaših podataka itd..
 • pružateljima usluga koji u ime i za račun vjerovnika pružaju pomoć u provođenju pravnih postupaka, ovršnog postupka, postupka osobnog stečaja potrošača ili drugih postupaka za naplatu potraživanja (npr. odvjetnici, procjenitelji, konzultantska društva, geodeti, agencije za nekretnine).

8. Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

B2 će Vaše osobne podatke obrađivati za vrijeme koje je nužno za potrebe obrade, što može varirati ovisno o svrsi podataka koji se obrađuju. Dakle, B2 će obraditi Vaše podatke tijekom postupka naplate/servisiranja potraživanja i pohraniti ih na razdoblje od pet godina od trenutka kada je dug prenesen i/ili nakon potpunog podmirenja potraživanja osim ako primjenjivi zakonski propisi ne određuju drukčije. U slučaju namirenja potraživanja vjerovnika za kojeg je obavljao poslove servisiranja nakon okončanja ovršnog postupka i/ili nekog drugog sudskog postupka, osobni podaci će se čuvati najmanje 10 godina osim ako primjenjivi zakonski propisi ne određuju drukčije. U slučaju obrade podataka u računovodstvene svrhe u ime i za račun Vjerovnika, Vaši će podaci biti pohranjeni najmanje 11 godina sukladno zakonskim propisima o računovodstvu. Razdoblje čuvanja podataka koji proizlaze iz zapisa telefonskih razgovora Call centra čuvaju se 1 godinu od snimanja. Radi odgovora na Vaše ostale upite, npr. ukoliko želite da vas kontaktiramo povodom prodaje neke nekretnine, bilješku o Vašem interesu i kontaktu čuvamo u zatvorenom sustavu uz predmet upita do brisanja predmeta iz sustava.

9. Koja su Vaša prava i kako ih možete ostvariti?

U svakom trenutku možete ostvariti sljedeća prava, u granicama predviđenim važećim zakonodavstvom vezano za područje zaštite osobnih podataka:

Pravo pristupa osobnim podacima – u bilo kojem trenutku možete zatražiti pristup Vašim osobnim podacima kako bismo Vas obavijestili obrađuje li B2 osobne podatke koji se odnose na Vas. Ako se takvi osobni podaci obrađuju, možete zatražiti slijedeće: pristup informaciji o kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, svrsi obrade, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ako je to moguće ili kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja, ako se osobni podaci ne prikupljaju od Vas, informaciju o njihovu izvoru, te informaciju o postojanju automatiziranog donošenja odluka. B2 može Vam osigurati kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za sve dodatne kopije koje zatražite B2 može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

Pravo na ispravak – možete nas u bilo kojem trenutku zatražiti ispravak Vaših osobnih podataka kako bi Vaši podaci u svakom trenutku bili ažurni i točni.

Pravo na brisanje osobnih podataka (“pravo na zaborav”) – možete zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka koje obrađujemo i poduzimanje svih potrebnih koraka kako bismo to učinili ako: (i) više ne postoji ili je ispunjena svrha za koju su prikupljeni; (ii) povučete Vašu privolu, a obrada je vršena na temelju te privole i nema druge pravne osnove za nastavak obrade; (iii) protivili ste se obradi podataka i ne postoje drugi legitimni razlozi za daljnju obradu; (iv) Vaši osobni podaci su obrađeni bez valjane pravne osnove. Također Vas obavještavamo da se osobni podaci za koje ste ostvarili pravo brisanja mogu dalje obrađivati u sljedećim situacijama: (i) za ispunjavanje zakonskih obveza kojima se uređuje obrada; (ii) kao i za ostvarivanje/obranu pravnih zahtjeva B2 u sudskom postupku.

Pravo na ograničenje obrade – imate pravo zatražiti ograničenje obrade u sljedećim situacijama: (i) osporili ste točnost Vaših osobnih podataka koje obrađujemo te će u razdoblju potrebnom za provjeru njihove točnosti, Vaši podaci biti ograničeno obrađivani (ii) obrada Vaših osobnih podataka bila je nelegitimna, a protivili ste se brisanju podataka tražeći umjesto toga ograničenu obradu podataka; (iii) protivili ste se obradi Vaših osobnih podataka te će tijekom provjere valjanosti pravnog temelja obrada Vaših podataka biti ograničena; (iv) iako je razdoblje čuvanja podataka isteklo, izričito ste zatražili da zadržimo Vaše podatke radi ostvarivanja Vaših prava na sudu. U slučaju ograničene obrade, Vaši osobni podaci mogu se obrađivati pohranjivanjem. Ostale aktivnosti obrade osobnih podataka biti će moguće samo za: (i) ostvarivanje prava/obrane pravnih zahtjeva B2 na sudu; (ii) zaštitu prava drugih fizičkih ili pravnih osoba; (iii) na temelju Vašeg izričitog pristanka ili (iv) zaštite javnog interesa. Ako je Vašem zahtjevu za ograničenje obrade podataka udovoljeno, obavijestit ćemo Vas o tome prije ukidanja ograničenja obrade osobnih podataka.

Pravo na prenosivost podataka – u slučaju Vaših osobnih podataka koje obrađujemo automatski, na temelju Vašeg izričitog pristanka ili na temelju izvršavanja ugovora između Vas i B2, možete zatražiti da Vam navedeni podaci budu strukturirani u automatski čitljivom formatu koji možete poslati drugom voditelju obrade ili nas možete zatražiti da izravno pošaljemo podatke tom voditelju obrade (u mjeri u kojoj je to za B2 tehnički moguće).

Pravo prigovora na obradu osobnih podataka – iz razloga koji se odnose na Vašu konkretnu situaciju možete se usprotiviti obradi Vaših osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu B2 i/ili obradi podataka koja se provodi u javnom interesu, uključujući izradu profila koji se temelji na tim odredbama.

Pravo povući privolu – u slučajevima kada se obrada temelji na Vašoj privoli, privola se može povući u bilo kojem trenutku i obrada će prestati. Povlačenje Vaše privole imat će učinke samo za buduću obradu. Obrada izvršena prije povlačenja privole ostaje valjana.

Sva navedena prava mogu se ostvariti podnošenjem pisanog zahtjeva na dolje navedene kontakt podatke, a mi ćemo Vam odgovoriti u roku od mjesec dana ili, ako zahtjev zahtijeva složeniju analizu, taj rok može biti produžen za daljnjih 2 mjeseca, u tom slučaju ćemo Vas obavijestiti o razlozima produženja. Ako svoj zahtjev upućujete elektroničkim putem, također ćemo Vam pružiti informacije u elektroničkom obliku, ako je moguće, ili putem nekog drugog formata ili kanala koji je zatražen s Vaše strane. B2 može zatražiti dodatne informacije kako bi potvrdio Vaš identitet prije nego što ćemo s Vama podijeliti očitovanje o Vašim osobnim podacima ili postupati u vezi s ostvarivanjem Vaših gore navedenih prava. Također Vas obavještavamo da u opravdanim slučajevima zakon dopušta da odbijemo postupati prema Vašim zahtjevima ili naplatimo naknadu, na primjer tamo gdje su Vaši zahtjevi prekomjerni svojim ponavljajućim ili očito neosnovanim karakterom. U takvom slučaju dat ćemo Vam pisano objašnjenje takvog postupanja.

Ako smatrate da se Vaši osobni podaci neosnovano obrađuju i obrada Vaših osobnih podataka nije u skladu sa zakonskim propisima, možete podnijeti prigovor i direktno Agenciji za zaštitu osobnih podataka na adresu: Selska cesta 136, 10000 Zagreb, tel.: (0)1 4609-000, e-mail: azop@azop.hr.

10. S kim obrađujemo Vaše podatke kao zajednički voditelji?

U skladu s člankom 26. GDPR, B2 u određenim slučajevima obrade, zajedno s drugim voditeljem obrade, zajednički određuje svrhe i načine obrade podataka te na transparentan način određuje svoje odgovornosti te poštovanje obveza iz GDPR-a, osobito s obzirom na ostvarivanje Vaših prava kao ispitanika i svojih dužnosti u pogledu pružanja informacija iz članaka 13. i 14. GDPR. Vi kao ispitanik, bez obzira na postignuti dogovor zajedničkih voditelja, možete ostvarivati svoja prava iz GDPR-a u vezi sa svakim voditeljem obrade pojedinačno, kao i protiv svakog od njih na dolje navedene kontakt podatke.

Pored B2 KAPITAL-a d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 41, OIB: 57509775367, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080859406, člana B2Impact grupe, u nastavku slijede podaci o zajedničkim voditeljima obrade s kojima B2 dogovorno i zajednički određuje svrhe i načine obrade te kontaktne točke za potrebe ostvarivanja Vaših prava:

 • VERALTIS ASSET MANAGEMENT d.o.o., Radnička cesta 41, Zagreb (Grad Zagreb), OIB 32235033898, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 081405488 („Pružatelj usluge servisiranja”) (dalje u tekstu: Veraltis Hrvatska). Društvo Veraltis Hrvatska je član B2Holding grupe,
 • VERALTIS ASSET MANAGEMENT SINGLE MEMBER SOCIÉTÉ ANONYME CLAIMS MANAGEMENT FROM LOANS AND CREDITS, sa sjedištem u Grčkoj, Kifisias Av. 1-3, Atena, upisano u sudski registar pod brojem 140536701000, („Master Servicer“) (dalje u tekstu: Veraltis Grčka). Društvo Veraltis Grčka je također član B2Holding grupe.

Društva B2, Veraltis Hrvatska i Veraltis Grčka su međusobno zaključili Lokalni sporazum o pružanju usluge servisiranja dospjelih potraživanja. Navedenim sporazumom B2 je prenio određene aktivnosti vezane uz naplatu potraživanja na Veraltis Hrvatska. Prilikom obavljanja tih aktivnosti, B2, Veraltis AM i Veraltis Grčka zajednički određuju svrhe i načine obrade Vaših podataka.

Za daljnje informacije vezane za obradu Vaših podataka možete se obratiti na kontakt podatke iz ove Obavijesti ili  B2 ili Veraltisu Hrvatska na adresu sjedišta te na broj 01/5605 540, e-mail: dpo@presido.hr ili  zastita-osobnih-podataka@veraltis.hr ili Veraltis Grčka: e-mail: dpo@veraltis.gr.

 • BACKB INVESTMENTS S.À.R.L., (društvo s ograničenom odgovornošću), sa sjedištem u Luxembourgu, Rue Joseph Junck 9, L-1839 Luxembourg, upisano u sudski registar pod brojem B-260.595 („Izdavatelj i ujedno osnivač B2”) dalje u tekstu BACKB. Društvo BACKB je član B2Impact grupe.

Društva B2, Veraltis Grčka i BACKB su međusobno zaključili Glavni sporazum o pružanju usluge servisiranja dospjelih potraživanja („Master Servicing Agreement“). Tom prilikom ugovorne strane su se sporazumjele da će B2 delegirati administraciju i upravljanje, te obavljanje specifičnih aktivnosti povezanim sa servisiranjem potraživanja Veraltis Grčka (kao Master Servicer-u). Prilikom obavljanja tih aktivnosti, B2 i Veraltis Grčka i BACKB zajednički određuju svrhe i načine obrade Vaših podataka.

Navedena društva će kao zajednički voditelji radi ostvarivanja zajednički utvrđenih svrha i načina obrade obrađivati Vaše podatke te zajednički utvrditi procedure radi: provođenja procesa naplate potraživanja; procjene i analize mogućnosti naplate radi pronalaženja optimalnog rješenja za Vašu individualnu situaciju; komunikacije; utvrđenja identiteta; analize u cilju otkrivanja, sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma; pronalaženja povoljnih rješenja za sve strane; obrada i odgovaranja na Vaše upite odnosno prigovore; suradnje prilikom provođenja internih i vanjskih revizija; procjene i analize novih portfelja nenaplativih potraživanja; odgovaranja na zahtjeve nadzornih i/ili drugih javnih tijela; optimizacije procesa naplate potraživanja uključujući profiliranje bez automatskog odlučivanja (potrebna je ljudska intervencija).

Napominjemo da ne obrađujemo sve Vaše podatke kao zajednički voditelji obrade, već samo one koji su neophodni za ostvarivanje aktivnosti reguliranih Glavnim i Lokalnim sporazumom o pružanju usluge servisiranja (primjerice identifikacijski podaci o dužniku ime, prezime, datum rođenja, adresa, financijski podaci, podaci o imovini koja osigurava potraživanja, drugi podaci povezani uz postupak naplate).

Svoja prava koja proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka, a odnose se na pružanje usluga B2 kao voditelja obrade odgovornog za kategorije podatka, svrhe i osnove iz ove Obavijesti možete ostvarivati prema B2 putem kontakt podataka navedenih u ovoj Obavijesti.

Svaki od navedenih zajedničkih voditelja obrade zasebno i neovisno primjenjuje sve potrebne organizacijske i tehničke mjere, uključujući informacijsku sigurnosnu i sustave zaštite kako bi osigurala sigurnost Vaših osobnih podataka i njihova zaštita od bilo kakvog slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, zabranjenog širenja i bilo kojeg drugog oblik nezakonite obrade. Tako primijenjene mjere jamče razinu sigurnosti primjerenu rizicima vrste i prirode obrađenih podataka korištenjem odgovarajućih tehnologija za poboljšanje privatnosti i tajnosti sve u skladu s GDPR-om.

11. Kontakt podaci za zaštitu osobnih podataka

Ako imate bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi s gore navedenim pravima i drugim informacijama, slobodno nas kontaktirajte:

Adresa: B2 KAPITAL d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 41, HR-10000 Zagreb, tel.: (0)1 5605 540.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: e-mail: dpo@presido.hr, zastita-osobnih-podataka@b2kapital.hr.

Ukoliko želite, osim direktnim pisanim upitom, svoj zahtjev možete uputiti i putem niže priloženog obrasca koji vam može pomoći prilikom formulacije zahtjeva i onoga što kao ispitanik želite ostvariti odnosno pitati B2. Ispunjeni obrazac zahtjeva za ostvarivanjem Vaših prava možete poslati poštom ili e-mailom.

Na sve zahtjeve odgovoriti ćemo u najkraćem roku, a najkasnije u roku od mjesec dana od dana zaprimanja urednog Zahtjeva.

U slučaju neuobičajeno velikog broja zahtjeva kao i u slučaju složenosti Vašeg upita, moguće je da će nam biti potrebno dodatno vrijeme za odgovor. U tom slučaju ćemo Vas pravovremeno obavijestiti, te ćete dobiti naš odgovor najkasnije 3 mjeseca od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJEM PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679)

B2 kapital