POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA – OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

U svom poslovanju B2 KAPITAL d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 41, OIB: 57509775367 (u daljnjem tekstu „B2“), čija je primarna djelatnost otkup i naplata dospjelih potraživanja, obrađuje Vaše osobne podatke. Kako bismo ostvarili djelotvornu zaštitu Vaših osobnih podataka,  posvećujemo dužnu pažnju ispunjenju naših obveza vezano za zaštitu osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Ova Obavijest o obradi Vaših osobnih podataka sadrži naša pravila vezano za zaštitu i upravljanje Vašim osobnim podacima. Drugim riječima, ovom Obavijesti o zaštiti osobnih podataka želimo Vam pojasniti kako prikupljamo Vaše osobne podatke, koje osobne podatke obrađujemo, zašto ih obrađujemo, kako se njima koristimo, kako ih pohranjujemo, s kime ih dijelimo i zašto.

Ako je B2 zajednički voditelj obrade Vaših osobnih podataka sukladno članku 26. Opće uredbe o zaštiti podataka s još nekim drugim voditeljem obrade, na temelju zajedničke poslovne suradnje i/ili s osnova korištenja neke zajedničke usluge i/ili legitimnog interesa B2 i treće osobe, dodatne informacije u vezi sa zaštitom i obradom Vaših osobnih podataka, osim od B2, možete zatražiti i od drugog voditelja obrade naznačenog kao zajednički voditelj obrade u ovoj Obavijesti. U tom slučaju, Vi kao ispitanik, možete ostvarivati svoja prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka u vezi sa svakim voditeljem obrade pojedinačno, kao i protiv svakog od njih.

Što je osobni podatak?

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora (npr. ime, identifikacijski broj).

Tko je voditelj obrade Vaših osobnih podataka?

B2, kao voditelj obrade (određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka), obrađuje osobne podatke osoba s kojima se nalazi u ugovornom odnosu (npr. temeljem ugovora nakon što cesijom B2 postane novi vjerovnik, temeljem zakona, temeljem privole ispitanika ili temeljem legitimnog interesa).

Tko je Ispitanik?

 1. dužnik ili druge fizičke osobe (npr. sudužnici, jamci, založni dužnici i sl.) od kojih B2 naplaćuje potraživanje temeljem ugovora o cesiji ili ugovora o nalogu
 2. treće osobe koje podmiruju dugovanja u ime i za račun dužnika
 3.  zaposlenici poslovnih partnera B2
 4. fizičke osobe/kandidati koji se prijavljuju na natječaje za zapošljavanje u B2 ili koje B2 kontaktira ili oni kontaktiraju B2 radi mogućnosti zapošljavanja na koje se primjenjuju posebne obavijesti o zaštiti osobnih podataka
 5.  fizičke osobe, zakonski zastupnici ili vlasnici tvrtki sukladno posebnim propisima (npr. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma)
 6. zaposlenici B2 ili druge osobe koje su angažirane na radu u B2 po nekoj drugoj osnovi na koje se primjenjuju posebna pravila o zaštiti osobnih podataka.

Kako prikupljamo osobne podatke?

Postupajući u skladu s primjenjivim zakonodavstvom, B2 prikuplja osobne podatke od:

 • kreditnih institucija i drugih financijskih institucija s kojima ste zaključili ugovor o kreditu i/ili ugovor koji se odnosi na neku drugu financijsku/bankovnu uslugu, a koje su ustupile svoja potraživanja B2
 • izravno od Vas ili u određenim slučajevima od drugih osoba prvenstveno vezano uz naplatu potraživanja te povrat eventualno preplaćenih iznosa
 • osoba koje su ovlaštene komunicirati s B2 u Vaše ime i za Vaš račun (npr. Vaši odvjetnici)
 • javnih ustanova i državnih tijela ili drugih osoba, kao i osoba koje obavljaju službe od javnog interesa (npr. javni bilježnici)
 • publikacija i baza podataka koje su javno dostupne ili utemeljene na ugovornom odnosu (vanjski izvori) kako bi se osiguralo trajno ažuriranje podataka koje držimo o Vama ili kako bismo mogli procijeniti Vašu sposobnost otplate potraživanja. Pod vanjskim izvorima razumijevamo: javne ustanove i državna tijela, javne registre, elektroničke baze podataka, informacije dostupne u društvenim medijima i na Internetu
 • kada pristupite web stranici B2 automatski se stvaraju zapisi o Vašem posjetu. Ti zapisi obično uključuju IP adresu, broj učitavanja, web stranicu s koje ste prijavljeni i ostale podatke. Više informacija potražite u pravilima o “kolačićima” na: https://www.b2kapital.hr.

Kada prikupljamo Vaše podatke iz drugih izvora, prikupljamo ih iz izvora koji su javno dostupni ili dostavljeni od strane trećih osoba. i u takvim slučajevima vodimo računa o Vašim pravima. Ovo su neke od tih situacija:

 • ne možemo Vas kontaktirati i moramo ažurirati Vaše podatke kako bismo osigurali točnost Vaših osobnih podataka
 • trebamo te podatke radi sprječavanje prijevare i/ili sprječavanja pranja novca; postoje zakonski zahtjevi za prikupljanje određenih podataka i sl..

Nadalje, obavještavamo Vas kako obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • identifikacijske podatke kao što su: ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo, osobni identifikacijski broj (OIB), mjesto rođenja, prebivalište, boravište
 • kontaktne podatke kao što su: poštanska adresa, telefonski broj, e-mail
 • podatke o Vašem financijskom i/ili profesionalnom statusu kao što su: zaposlenje/struka, priroda vlastite djelatnosti (npr. obrt), naziv poslodavca, prihod, vrsta prihoda, izvori prihoda, bankovni račun, podatke o nekretninama i drugoj Vašoj imovini, informacije o postojećem dugovanju (npr. vrsta zaduženja, iznos duga, kamate, valuta, troškovi), informacije povezane s naplatom potraživanja (npr. plan otplate, troškovi, stanje duga)
 • potpis
 • i audio zapisi telefonske komunikacije Call centra u mjeri u kojoj to uređuju primjenjivi zakonski propisi
 • podaci o drugim sudionicima u pravnom poslu temeljem kojeg postoji potraživanje B2 (npr. jamci/nasljednici/supružnici)
 • podatke o upravnim ili sudskim postupcima u kojima ste stranka u mjeri u kojoj su povezani s potraživanjima koja se nalaze u portfelju B2 i/ili mogu utjecati na naplatu potraživanja (npr. ovršni postupci, postupci osobnog stečaja potrošača i drugih sudski postupci pokrenuti kako bi zaštitili pravne zahtjeve/interese B2 na sudu i dr.); informacije koje se smatraju dokazom o svakoj interakciji između Vas i B2 putem pisane i/ili usmene komunikacije.

U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

B2 obrađuje Vaše podatke samo u onoj mjeri u kojoj se ti podaci odnose i/ili mogu utjecati na proces naplate potraživanja i obranu pravnih zahtjeva B2. U tom kontekstu svrha za obradu osobnih podataka uglavnom obuhvaća naplatu potraživanja, a uključuje sljedeće:

 • analiziranje Vašeg financijskog stanja i izvora prihoda kako bismo mogli odrediti uvjete za otplatu dugovanja koji odgovaraju Vašoj individualnoj situaciji
 • komunikaciju s Vama i pravilnu identifikaciju svih ispitanika čije osobne podatke obrađujemo
 • pokretanje i vođenje pravnih (sudskih) postupaka za naplatu potraživanja (npr. ovrhe, postupak osobnog stečaja potrošača, pokretanje i/ili stupanje u druge pravne postupke radi zaštite naših prava), te pronalaženje povoljnih rješenja za sve uključene strane koji će dovesti do podmirenja dugovanja
 • obradu i odgovore na Vaša pitanja, pritužbe i zahtjeve
 • procjenu hoćemo li uspostaviti ugovorni odnos ili zaključiti transakciju (npr. procjena rizika koji je povezan sa zaključenjem ugovora o kupoprodaji potraživanja, podnošenje ponuda/sudjelovanje u dražbenom postupku) uključujući provjere u svrhu sprječavanja pranje novca i financiranja terorizma i sprječavanje prijevare
 • statističku analizu kako bi se procijenila aktivnost B2 u upravljanju portfeljem, kao i potrebu za poboljšanjem metodologije naplate/otplate potraživanja
 • odgovaranje na zahtjeve državnih tijela ili ispunjavanje zakonskih zahtjeva koji se primjenjuju na B2
 • izradu izvješća za nadležna tijela kada je to propisano računovodstvenim i/ili poreznim propisima.

Navodimo kako B2 ponekad može koristiti Vaše osobne podatke za određene popratne svrhe (primjerice interni izvještaji i unutarnje upravljanje portfeljem, vanjsku reviziju, arhiviranje – u fizičkom i/ili elektroničkom obliku, korespondenciju) koje su uvijek u skladu s izvornom svrhom za koju je B2 prikupio Vaše osobne podatke.

Koja je pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka?

B2 obrađuje Vaše osobne podatke na temelju jedne ili više sljedećih pravnih osnova:

 • obrada osobnih podataka je nužna radi izvršavanja ugovora u kojem je ispitanik ugovorna strana (u slučaju izvršavanja prava B2 iz ugovora o kreditu i drugih ugovora u koje je B2 stupio na mjesto vjerovnika umjesto financijske institucije ili drugog prodavatelja potraživanja, kao i u slučaju izvršavanja drugih ugovora u kojima su B2 i ispitanici ugovorne strane čije osobne podatke obrađujemo) ili pak za provođenje određenih radnji na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora (pregovori za sklapanje navedenih ugovora)
 • obrada osobnih podataka radi izvršavanja zakonskih obveza koje je B2 dužan poštivati – čuvanje knjigovodstvenih podataka, čuvanje podataka potrebnih za ostvarivanje prava radnika u vezi s radnim odnosom (evidencija o radnicima, evidencija o radnom vremenu i sl.), a što se na odgovarajući način primjenjuje i na i članove uprave, obrada osobnih podataka u sklopu izvršavanja obveza iz propisa donesenih radi sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma)
 • obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili drugih fizičkih osoba (kod vraćanja preplaćenih sredstava)
 • legitimni interes B2 (kako bi B2 mogao naplatiti stečene tražbine ili raspolagati s njima, procjenjivati uspješnost naplate potraživanja, odnosno predvidjeti hoće li se dug uspjeti naplatiti ili će se morati pokrenuti odgovarajući postupci)
 • izričita privola ispitanika u slučaju kada je dana B2 (npr. u odnosu na radnike B2 i osobe koje se kandidiraju za posao u B2, a što je u B2 uređeno zasebnim internim pravilima o obradi i zaštiti takvih  podataka).

Kako koristimo Vaše osobne podatke?

Obrada osobnih podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje kako bismo ispunili gore navedene svrhe obrade osobnih podataka.

Koristimo alate koji nisu potpuno automatizirani (potrebna je ljudska intervencija) kako bismo utvrdili/izvršili evaluaciju/procjenu naplate potraživanja. Takva evaluacija se temelji na podacima koje ste nam izravno dostavili ili nam ih je dostavio prijašnji vjerovnik (ustupitelj), kao i na informacijama dobivenim iz javnih izvora (Internet/društvene mreže/javne baze podataka/publikacije i službene (javne) informacije koje izdaju državna tijela/službene baze podataka o subjektima i osobama koje su podložne međunarodnim sankcijama). Zahvaljujući tim podacima možemo donijeti zaključak o optimalnom načinu otplate/namirenja potraživanja za obje strane, osobito je li potrebno pokrenuti ovršni postupak kao i procijeniti hoće li B2 zaključiti ugovor o prodaji ili ustupu potraživanja.

Postupamo u skladu s zakonskim propisima, uključujući obveze dostavljanja podataka (izvještavanja) koje proizlaze iz nacionalnih i/ili europskih propisa (npr. sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, obveze koje proizlaze iz poreznog ili računovodstvenog zakonodavstva), kao i zakonskih propisa i uputa izdanih od strane nadležnih tijela (npr. Ministarstva financija, Nacionalnog tijela za zaštitu potrošača, Agencije za zaštitu osobnih podataka, Nacionalnog ureda za sprječavanje i suzbijanje pranja novca, tijela koja provode kriminalistička istraživanja itd.). Dostava osobnih podataka u ove svrhe je nužna radi ispunjenja zakonskih obveza B2.

Ako Vas ne možemo kontaktirati, kako bismo se pridržavali načela točnosti podataka, učinit ćemo sve da ažuriramo Vaše osobne podatke na temelju informacija dobivenih iz službenih izvora (npr. sudskog registra, priopćenje za javnost i službenih informacija koje izdaju državna tijela) ili iz javnih izvora (Internet/društvene mreže/javne baze podataka).

Koristimo podatke o Vašoj imovini koja osigurava naša potraživanja u svrhu naplate potraživanja.

Također, koristimo Vaše podatke za provođenje interne statističke analize kako bismo procijenili učinkovitost i poboljšali metodologiju naplate naših potraživanja.

Obrađujemo i analiziramo Vaše pritužbe, zahtjeve za ostvarivanje Vaših prava iz GDPR-a i sve druge zahtjeve s kojima nam se obratite.

Obavještavamo Vas o stanju Vašeg duga (dok obrađujemo Vaše osobne podatke), statusu pravnih postupaka koji su u tijeku i koji su povezani s Vašim dugom, kao i o svim podacima i informacijama koje Vas zanimaju u vezi s postupkom naplate dugovanja.

Jesu li Vaši podaci zaštićeni?

B2 vjeruje kako je sigurnost Vaših osobnih podataka vrlo važna, te u tom smislu osiguravamo i provodimo periodičnu provjeru organizacijskih i tehničkih sigurnosnih mjera osmišljenih za zaštitu vaših podataka od neovlaštenog pristupa, izmjene, otkrivanje ili uništenje. Pristup Vašim osobnim podacima dopušten je samo ovlaštenim osobama B2 ili koje je B2 ovlastio nakon odgovarajuće procjene i nakon što su prethodno obvezale na čuvanje povjerljivosti.

Tko su primatelji Vaših osobnih podataka?

U redovnom tijeku poslovanja, B2 može prenijeti Vaše podatke drugim pojedincima ili pravnim osobama kako bi se postigle svrhe za koju obrađujemo osobne podatke koje ste nam izravno dostavili ili koje smo primili iz drugih izvora. B2 također može koristiti ili otkriti osobne podatke kada za to postoji zakonska obveza ili je to dopušteno zakonom.

Navodimo primjere osoba kojima B2 može prenijeti Vaše osobne podatke:

 • vjerovnicima od kojih je B2 stekao potraživanja
 • možemo prenijeti Vaše osobne podatke drugim društvima članicama B2Holding grupe koje je B2 dio, a koja imaju sjedište u zemljama Europskog gospodarskog prostora. Iznimno, Vaši se osobni podaci također mogu iz određenih tehničkih ili operativnih razloga prenijeti društvima B2Holding grupe koja imaju sjedište u zemljama koje nisu članice Europskog gospodarskog prostora, a za koje nije donesena odluka o primjerenosti Europske komisije uključujući Srbiju i Sjedinjene Američke Države. Rizici povezani s prenošenjem Vaših osobnih podataka u zemlju koja ne osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite B2 minimizira primjenom odgovarajućih zaštitnih mjera u obliku izvršavanja ugovora o prijenosu podataka sa standardnim ugovornim klauzulama za prijenos osobnih podataka u treće zemlje.
 • našim ugovornim partnerima i/ili stjecateljima potraživanja – možemo prenijeti Vaše osobne podatke drugim fizičkim ili pravnim osobama kojima B2 ustupi svoje potraživanje.
 • ugovornoj strani koja u ime i za račun B2 obavlja poslove naplate dospjelih potraživanja
 • nadzornim tijelima ako je to pravna obveza B2 ili kada to zahtijeva primjenjivo nacionalno ili europskog zakonodavstvo. U tim slučajevima možemo prenijeti informacije o Vašim osobnim podacima ili transakcijama bez potrebe da Vas o tome obavijestimo.
 • drugim tijelima državne vlasti – možemo dostaviti Vaše osobne podatke kako bismo udovoljili određenim zakonskim zahtjevima ili trećim stranama koje opravdavaju postojanje legitimnog interesa (npr. javni bilježnici, sudovi).
 • prijenos podataka na Vaš zahtjev – možda ćete nam uputiti zahtjev da treba prenijeti Vaše podatke opunomoćeniku ili ovlaštenoj osobi koja djeluje u Vaše ime i za Vaš račun (naprimjer financijski savjetnici, odvjetnici, posrednici).
 • pružatelji usluga koji nam pomažu poboljšati naše usluge ili razvijati, implementirati ili upravljati poslovnim sustavima, infrastrukturom ili operativnim procesima (na primjer, revizori, konzultanti, analitičari, itd.).
 • dobavljači koji nam pružaju podršku u naplati potraživanja, uključujući promidžbu i unovčenje instrumenata osiguranja (npr. agencije za nekretnine, web-stranice na kojima osiguravamo promidžbu nekretnina uključujući internetske platforme za promociju nekretnina, pravnici, sudski procjenitelji, konzultantska društva, katastarski stručnjaci i sl.).
 • dobavljači koji nam pružaju usluge održavanje i podrške, kako bismo mogli pružiti usluge otkupa i naplate potraživanja u optimalnim i sigurnim uvjetima. Na primjer dobavljači koji razvijaju/implementiraju ili održavaju IT aplikacije i infrastrukturu, društva za arhiviranje, društva za ispis dokumentacije, dostavljači/davatelji poštanskih usluga, društva koje upravljaju sigurnosnim sustavima koje implementiraju mjere kako bi se osigurala povjerljivost/integritet i dostupnost Vaših podataka itd..
 • pružatelji usluga koji nam pružaju pomoć u provođenju pravnih postupaka, ovršnog postupka, postupka osobnog stečaja potrošača ili drugih postupaka za naplatu potraživanja (npr. odvjetnici, procjenitelji, konzultantska društva, geodeti, agencije za nekretnine).

Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

B2 će Vaše osobne podatke obrađivati za vrijeme koje je nužno za potrebe obrade, što može varirati ovisno o svrsi podataka koji se obrađuju. Dakle, B2 će obraditi Vaše podatke tijekom postupka naplate/otplate potraživanja i pohraniti ih na razdoblje od pet godina od trenutka kada je dug prenesen na drugog Vjerovnika i/ili nakon potpunog podmirenja potraživanja osim ako primjenjivi zakonski propisi ne određuju drukčije. U slučaju namirenja potraživanja nakon okončanja ovršnog postupka i/ili nekog drugog sudskog postupka, osobni podaci će se čuvati najmanje 10 godina osim ako primjenjivi zakonski propisi ne određuju drukčije. U slučaju obrade podataka u računovodstvene svrhe, Vaši će podaci biti pohranjeni najmanje 11 godina sukladno zakonskim propisima o računovodstvu. Razdoblje čuvanja podataka koji proizlaze iz zapisa telefonskih razgovora Call centra čuvaju se 2 godine od snimanja.

Koja su Vaša prava i kako ih možete ostvariti?

U svakom trenutku možete ostvariti sljedeća prava, u granicama predviđenim važećim zakonodavstvom vezano za područje zaštite osobnih podataka:

Pravo na obaviještenost – iskoristite pravo na obaviještenost i stoga u bilo kojem trenutku možete zatražiti informacije i pojedinosti o tome kako obrađujemo Vaše osobne podatke što ćemo Vam usmeno ili pisano dostaviti putem kanala koji ste zatražili.

Pravo pristupa osobnim podacima – u bilo kojem trenutku možete zatražiti pristup Vašim osobnim podacima kako bismo Vas obavijestili o obradi Vaših osobnih podataka odnosno potvrdili obrađuju li se Vaši osobni podaci od strane B2 ili ne, svrhu obrade, pravni temelj i uvjete pod kojima obrađujemo osobne podatke.

Pravo na ispravak – možete nas u bilo kojem trenutku zatražiti ispravak Vaših osobnih podataka kako biVaši podaci u svakom trenutku bili ažurni i točni.

Pravo prigovora na obradu osobnih podataka – iz razloga koji se odnose na Vašu konkretnu situaciju možete se usprotiviti obradi Vaših osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu B2 i/ili obradi podataka koja se provodi u javnom interesu, uključujući izradu profila koji se temelji na tim odredbama.

Pravo na ispravak – imate pravo zatražiti ograničenje obrade u sljedećim situacijama: (i) osporili ste točnost Vaših osobnih podataka koje obrađujemo te će u razdoblju potrebnom za provjeru njihove točnosti, Vaši podaci biti ograničeno obrađivani (ii) obrada Vaših osobnih podataka bila je nelegitimna, a protivili ste se brisanju podataka tražeći umjesto toga ograničenu obradu podataka; (iii) protivili ste se obradi Vaših osobnih podataka te će tijekom provjere valjanosti pravnog temelja obrada Vaših podataka biti ograničena; (iv) iako je razdoblje čuvanja podataka isteklo, izričito ste zatražili da zadržimo Vaše podatke radi ostvarivanja Vaših prava na sudu. U slučaju ograničene obrade, Vaši osobni podaci mogu se obrađivati pohranjivanjem. Ostale aktivnosti obrade osobnih podataka biti će moguće samo za: (i) ostvarivanje prava/obrane pravnih zahtjeva B2 na sudu; (ii) zaštitu prava drugih fizičkih ili pravnih osoba; (iii) na temelju Vašeg izričitog pristanka ili (iv) zaštite javnog interesa. Ako je Vašem zahtjevu za ograničenje obrade podataka udovoljeno, obavijestit ćemo Vas o tome prije ukidanja ograničenja obrade osobnih podataka.

Pravo na brisanje osobnih podataka (“pravo na zaborav”) – možete zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka koje obrađujemo i poduzimanje svih potrebnih koraka kako bismo to učinili ako: (i) više ne postoji ili je ispunjena svrha za koju su prikupljeni; (ii) povučete Vašu privolu, a obrada je vršena na temelju te privole i nema druge pravne osnove za nastavak obrade; (iii) protivili ste se obradi podataka i ne postoje drugi legitimni razlozi za daljnju obradu; (iv) Vaši osobni podaci su obrađeni bez valjane pravne osnove. Također Vas obavještavamo da se osobni podaci za koje ste ostvarili pravo brisanja mogu dalje obrađivati u sljedećim situacijama: (i) za ispunjavanje zakonskih obveza kojima se uređuje obrada; (ii) kao i za ostvarivanje/obranu pravnih zahtjeva B2 u sudskom postupku.

Pravo na prenosivost podataka – u slučaju Vaših osobnih podataka koje obrađujemo automatski, na temelju Vašeg izričitog pristanka ili na temelju izvršavanja ugovora između Vas i B2, možete zatražiti da Vam navedeni podaci budu strukturirani u automatski čitljivom formatu koji možete poslati drugom voditelju obrade ili nas možete zatražiti da izravno pošaljemo podatke tom voditelju obrade (u mjeri u kojoj je to za B2 tehnički moguće).

Pravo povući privolu – u slučajevima kada se obrada temelji na Vašoj privoli, privola se može povući u bilo kojem trenutku i obrada će prestati. Povlačenje Vaše privole imat će učinke samo za buduću obradu. Obrada izvršena prije povlačenja privole ostaje valjana.

Sva navedena prava mogu se ostvariti podnošenjem pisanog zahtjeva na dolje navedene kontakt podatke, a mi ćemo Vam odgovoriti u roku od 30 kalendarskih dana ili, ako zahtjev zahtijeva složeniju analizu, taj rok može biti produžen za daljnjih 60 kalendarskih dana, u tom slučaju ćemo Vas obavijestiti o razlozima produženja. Ako svoj zahtjev upućujete elektroničkim putem, također ćemo Vam pružiti informacije u elektroničkom obliku, ako je moguće, ili putem nekog drugog formata ili kanala koji je zatražen s Vaše strane. B2 može zatražiti dodatne informacije kako bi potvrdio Vaš identitet prije nego što ćemo s Vama podijeliti očitovanje o Vašim osobnim podacima ili postupati u vezi s ostvarivanjem Vaših gore navedenih prava. Također Vas obavještavamo da u opravdanim slučajevima zakon dopušta da odbijemo postupati prema Vašim zahtjevima, na primjer tamo gdje su Vaši zahtjevi prekomjerni svojim ponavljajućim ili očito neosnovanim karakterom. Čak i u ovom slučaju, dat ćemo Vam pisano objašnjenje takvog odbijanja postupanja.

Ako smatrate da se Vaši osobni podaci neosnovano obrađuju i obrada Vaših osobnih podataka nije u sladu sa zakonskim propisima, možete podnijeti prigovor i direktno Agenciji za zaštitu osobnih podataka na adresu: Selska cesta 136, 10000 Zagreb, tel: (0)1 4609-000 e-mail: azop@azop.hr

S kim obrađujemo Vaše podatke kao zajednički voditelji?

U skladu s člankom 26. Opće uredbe o zaštiti podataka, B2 u određenim slučajevima obrade, zajedno s drugim voditeljem obrade, zajednički određuje svrhe i načine obrade podataka te na transparentan način određuje svoje odgovornosti te poštovanje obveza iz Opće uredbe o zaštiti podataka, osobito s obzirom na ostvarivanje Vaših prava kao ispitanika i svojih dužnosti u pogledu pružanja informacija iz članaka 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka. Vi kao ispitanik, bez obzira na postignuti dogovor zajedničkih voditelja, možete ostvarivati svoja prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka u vezi sa svakim voditeljem obrade pojedinačno, kao i protiv svakog od njih na dolje navedene kontakt podatke.

Pored B2 KAPITAL d.o.o., Radnička cesta 41, Zagreb (Grad Zagreb),OIB 57509775367, upisano u u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080859406 , u nastavku slijede podaci o zajedničkim voditeljima obrade s kojima B2 dogovorno i zajednički određuje svrhe i načine obrade te kontaktne točke za potrebe ostvarivanja Vaših prava:

 • VERALTIS ASSET MANAGEMENT d.o.o., Radnička cesta 41, Zagreb (Grad Zagreb), OIB 32235033898, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 081405488 („Pružatelj usluge servisiranja”) (dalje u tekstu Veraltis Hrvatska). Društvo Veraltis Hrvatska je član B2Holding grupe
 • VERALTIS ASSET MANAGEMENT SINGLE MEMBER SOCIÉTÉ ANONYME CLAIMS MANAGEMENT FROM LOANS AND CREDITS, sa sjedištem u Grčkoj, Kifisias Av. 1-3, Atena, upisano u sudski registar pod brojem 140536701000, (“Master Servicer)  dalje u tekstu Veraltis Grčka.  Društvo Veraltis Grčka je također član B2Holding grupe.

Društva B2,  Veraltis Hrvatska i Veraltis Grčka su međusobno zaključili Lokalni sporazum o pružanju usluge servisiranja dospjelih potraživanja. Navedenim sporazumom B2 je prenio određene aktivnosti vezane uz naplatu potraživanja na Veraltis Hrvatska. Prilikom obavljanja tih aktivnosti, B2, Veraltis Hrvatska i Veraltis Grčka zajednički određuju svrhe i načine obrade Vaših podataka.

Za daljnje informacije vezane za obradu Vaših podataka možete se obratiti ili B2 na kontakt podatke iz ove Obavijesti ili  Veraltisu Hrvatska na adresu sjedišta te na broj 01/5605 540, e-mail: zastita-osobnih-podataka@veraltis.hr ili Veraltis Grčka: e-mail: dpo@veraltis.gr

 • BACKB INVESTMENTS S.À.R.L., (društvo s ograničenom odgovornošću), sa sjedištem u Luxembourgu, Rue Joseph Junck 9, L-1839 Luxembourg, upisano u sudski registar pod brojem B-260.595 („Izdavatelj i ujedno osnivač B2″) dalje u tekstu BACKB. Društvo BACKB je član B2Holding grupe.

Društva B2, Veraltis Grčka i BACKB su međusobno zaključili Glavni sporazum o pružanju usluge servisiranja dospjelih potraživanja („Master Servicing Agreement“). Tom prilikom ugovorne strane su se sporazumjele da će B2 delegirati administraciju  i upravljanje, te obavljanje specifičnih aktivnosti povezanim sa servisiranjem potraživanja Veraltis Grčka (kao Master Servicer-u). Prilikom obavljanja tih aktivnosti, B2 i Veraltis Grčka i BACKB zajednički određuju svrhe i načine obrade Vaših podataka.

Navedena društva će kao zajednički voditelji radi ostvarivanja zajednički utvrđenih svrha i načina obrade obrađivati Vaše podatke te zajednički utvrditi procedure radi:  provođenja procesa naplate potraživanja; procjene i analize mogućnosti naplate radi pronalaženja optimalnog rješenja za Vašu individualnu situaciju; komunikacije; utvrđenja identiteta; analize u cilju otkrivanja, sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma; pronalaženja povoljnih rješenja za sve strane; obrada i odgovaranja na Vaše upite odnosno prigovore; suradnje prilikom provođenja internih i vanjskih revizija; procjene i analize novih portfelja nenaplativih potraživanja; odgovaranja na zahtjeve nadzornih i/ili drugih javnih tijela; optimizacije procesa naplate potraživanja uključujući profiliranje bez automatskog odlučivanja (potrebna je ljudska intervencija).

Napominjemo da ne obrađujemo sve Vaše podatke kao zajednički voditelji obrade već samo one koji su nepohodni za ostvarivanje aktivnosti reguliranih Glavnim i Lokalnim sporazumom o pružanju usluge servisiranja.

Svoja prava koja proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka, a odnose se na pružanje usluga B2 kao voditelja obrade odgovornog za kategorije podatka, svrhe i osnova iz  ove  Obavijesti   možete ostvarivati kod B2 prema kontakt podacima navedenim u ovoj Obavijesti.

Svaki od navedenih Zajedničkih voditelja obrade zasebno i neovisno primjenjuje sve potrebne organizacijske i tehničke mjere, uključujući informacijsku sigurnosnu i sustave zaštite kako bi osigurala sigurnost Vaših osobnih podataka i njihova zaštita od bilo kakvog slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, zabranjenog širenja i bilo kojeg drugog oblik nezakonite obrade. Tako primjenjene mjere jamče razinu sigurnosti primjerenu rizicima vrste i prirode obrađenih podataka korištenjem odgovarajućih tehnologija za poboljšanje privatnosti i tajnosti sve u skladu s GDPR-om.

Kontakt podaci za zaštitu osobnih podataka

Ako imate bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi s gore navedenim pravima i drugim informacijama, slobodno nas kontaktirajte:

Adresa: B2 KAPITAL d.o.o., Radnička cesta 41, 10000 Zagreb, tel: (0)1 5605 540,

Zaštita osobnih podataka: e-mail: zastita-osobnih-podataka@b2kapital.hr