Politika zaštite osobnih podataka

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA- OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA


U svom poslovanju B2 KAPITAL d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 41, OIB: 57509775367 , čija je primarna djelatnost otkup I naplata dospjelih potraživanja obrađuje Vaše osobne podatke. Nama je veoma bitna zaštita Vaših osobnih podataka. Kako bi to ostvarili, posvećujemo dužnu pažnju ispunjenju zakonskih preduvjete za zaštitu Vaših osobnih podataka. Ova obavijest o obradi vaših osobnih podataka odražava našu politiku upravljanja Vašim osobnim podacima. Drugim riječima, na temelju ove obavijesti o zaštiti osobnih podataka želimo Vam pomoći da razumijete kako prikupljamo Vaše osobne podatke, koje osobne podatke obrađujemo, zašto ih obrađujemo, kako se njima koristimo, kao ih pohranjujemo, kome ih otkrivamo i zašto.


Što je osobni podatak?

Osobni podatak su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora.

Tko je vlasnik osobnih podataka koje obradujemo?

B2 obrađuje osobne podatke osoba s kojima se nalazimo u ugovornom odnosu (npr. na temelju Ugovora o cesiji, temeljem kojega smo postali „novi“ vjerovnik) ili će tek s nama uspostaviti ugovorni odnos, kao i podatke osoba koje posjete našu web stranicu ili naše sjedište ili komuniciraju s nama putem call centra. Te osobe mogu biti dužnici, kupci potraživanja, davatelji određenih ponuda, vanjski dobavljači i zaposlenici. B2 također obrađuje osobne podatke koji se odnose na pravne i / ili zakonske zastupnike osoba s kojima smo ili ćemo sklopiti ugovorni odnos. Pojedinci čiji se osobni podaci obrađuju su "Ispitanici". Iznimno, B2 može obrađivati podatke koji se odnose na osobe čiji su osobni podaci pruženi od strane osoba s kojima smo u ugovoru, a u tom slučaju i informiranje ispitanika o obradi osobnih podataka , mora obaviti osoba koja nam je dostavila podatke.

Kako prikupljamo osobne podatke?

Postupajući u skladu sa primjenjivim zakonodavstvom, B2 prikuplja osobne podatke od:

 • Kreditnih institucija i drugih financijskih institucija s kojima ste vi zaključili ugovor o kreditu i/ili ugovor koji se odnosi na neku drugu financijsku/bankovnu uslugu, a koje su ustupile svoja potraživanja B2.
 • Izravno od Vas ili u određenim slučajevima od drugih osoba, i to u slučaju postojanja legitimnog interesa utemeljenog na ugovoru, a sve vezano uz naplatu potraživanja.
 • Osoba koje su ovlaštene komunicirati s nama u Vaše ime i za Vaš račun.
 • javnih ustanova i državnih tijela ili drugih osoba ili osoba koje obavljaju službu od javnog interesa (kao što je npr. : javni bilježnik).
 • Publikacije i baze podataka koje su javno dostupne ili utemeljene na ugovornom odnosu (vanjski izvori), kako bi se osiguralo trajno ažuriranje podataka koje držimo o vama ili kako bismo mogli procijeniti sposobnost otplate potraživanja. Pod vanjskim izvorima razumijevamo: javne ustanove i državna tijela, javne registre, elektronske baze podataka, informacije dostupne u društvenim medijima i na internetu ili od ovlaštene treće strane koje posjeduju takve informacije.
 • Kada pristupite web stranici B2, automatski se stvaraju zapisi o vašem posjetu. Ti zapisi obično uključuju IP adresu, broj učitavanja, web stranicu s koje ste prijavljeni i ostale podatke. Više informacija potražite u pravilima o "kolačićima": http://www.b2kapital.hr

Kada prikupljamo informacije o vama iz drugih izvora, prikupljamo ih iz izvora koji su javno dostupni ili dostupni od strane trećih strana. I u takvim slučajevima vodimo računa o vašim pravima. Navodimo neke od tih situacija:

 • Ne možemo vas kontaktirati i moramo ažurirati vaše podatke kako bismo osigurali točnost Vaših osobnih podataka;
 • Trebamo te podatke radi sprječavanje prijevare i/ili sprječavanja pranja novca, ili postoje zakonski zahtjevi za prikupljanje određenih podataka.


Obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • Identifikacijske podatke kao što su: ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo, osobni identifikacijski broj (OiB), mjesto rođenja, prebivalište, boravište.
 • Kontaktni podaci kao što su: poštanska adresa; telefonski broj; e-mail.
 • Podatke o vašem financijskom i / ili profesionalnom statusu, kao što su: zaposlenje / struka; priroda vlastite djelatnosti; (npr., obrt) ; naziv poslodavca; prihod; vrsta prihoda; izvori prihoda; bankovni račun; podatke o nekretninama i drugoj imovini koju posjedujete; informacije o postojećem dugovanju (npr. vrsta zaduženja, iznos duga, kamate, valuta, troškovi); informacije povezane s naplatom potraživanja (npr. plan otplate, troškovi, stanje duga).
 • Potpis
 • Snimke video nadzora nastale prilikom posjeta našim uredskim prostorijama i zapise call centra u mjeri u kojoj to uređuju primjenjivi zakonski propisi.
 • Podatke o drugim sudionicima u pravnom poslu koji su stranka ugovora temeljem kojeg postoji potraživanje B2 (npr. jamci / nasljednici / supružnici).
 • Podatke o upravnim ili sudskim postupcima u kojima ste stranka u mjeri u kojoj su povezani s potraživanjima koja su u vlasništvu B2 i / ili mogu utjecati na naplatu potraživanja (npr. ovršni postupci, postupci osobnog stečaja potrošača i drugih sudski postupci pokrenutih kako bi zaštitili naša prava na sudu); takvi podaci mogu uključivati: prijevarne radnje, službene podatke o kaznenim prijavama i / ili kaznenim presudama vezanim za, primjerice, korupciju, mito, financijski kriminal, druge prijevarne radnje, pranje novca i financiranje terorizma.
 • Informacije koje se smatraju dokazom o svakoj interakciji između vas i B2 putem pisane i/ili usmene komunikacije.
 • Osobni podaci koje ste nam dostavili kako bismo vam mogli prilagodit plan za otplatu duga koji uzima u obzir vaše pojedinačne okolnosti, te vašu sposobnost vraćanja (otplate) duga.
 • Ostali osobni podaci sadržani u izvornom ugovoru ili u dokumentaciji koja se odnosi na dug ili jamstvo koje je predmet potraživanja kojima upravljamo (kao što je dokumentacija u ovršnom spisu, dokumentacija iz kreditne dokumentacije koju nam je predao Ustupitelj kao prijašnji vjerovnik).
 • Sve ostale informacije koje proizlaze iz obrade osobnih podataka od strane B2 koje su neophodno za obavljanje poslova za dolje navedene svrhe, kao što je, na primjer, segmentacija portfelja upravljanje (naplata) potraživanja; jedinstveni identifikator dodijeljen na razini B2 za svakog pojedinog dužnika.

U koju svrhu obradujemo Vaše osobne podatke?

B2 obrađuje vaše podatke samo u onoj mjeri u kojoj se ti podaci odnose i / ili mogu utjecati na proces naplate potraživanja i zaštitu prava B2-a na sudu. U tom kontekstu svrha za obradu osobnih podataka uglavnom pokriva naplatu potraživanja, a uključuje sljedeće:
Analizirajte Vašeg financijskog stanja i izvora prihoda kako bismo mogli odrediti uvjete za otplatu dugovanja koji odgovaraju vašoj individualnoj situaciji;
Komunikaciju s Vama i pravilnu identifikaciju ispitanika;
Provođenje neophodnih pravnih (sudskih) postupaka za naplatu potraživanja (npr. ovrhe, postupak osobnog stečaja potrošača, pokretanje i/ili stupanje u druge pravne postupke radi zaštite naših prava na sudu), te pronalaženje povoljnih rješenja za sve uključene strane , a što dovodi do zatvaranja (podmirenja) dugovanja;
Obrada i odgovori na vaša pitanja, pritužbe i zahtjeve.
Procjenu da li uspostaviti ugovorni odnos ili zaključiti transakciju (npr. procjena rizika koji je povezan sa zaključenjem Ugovora o kupoprodaji potraživanja, podnošenje ponuda/ sudjelovanja u dražbenom postupku) uključujući provjere u svrhu sprječavanja pranje novca, financiranje terorizma i prijevara.
Statističku analizu kako bi se procijenila aktivnost B2 u upravljanju portfeljem, kao i potrebu za poboljšanjem metodologije naplate/otplate potraživanja.
Odgovaranje na zahtjeve državnih tijela ili ispunjavanje zakonskih zahtjeva koji se primjenjuju na B2;
Svrhu zakonskog izvješćivanja nadležnim tijelima kada je definirano pravnim propisima kao i u financijske i računovodstvene svrhe, ekonomske / financijske i administrativne svrhe unutar B2.
Navodimo da B2 ponekad može koristiti vaše osobne podatke za određene sekundarne svrhe (primjerice interni izvještaji i unutarnje upravljanje portfeljem, vanjsku reviziju, arhiviranje - u fizičkom i /ili elektronskom obliku, korespondenciju) koje su uvijek u skladu s izvornom svrhom za koje je osobne podatke prikupio B2.

Koja je pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka?

Ispunjavajući pravnu obvezu na temelju propisa koji se primjenjuju na B2 (npr. Propisa o zaštiti potrošača, odredbe građanskog prava, poreznih i računovodstvenih propisa, propisa o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma).
Izvršavanja ugovora u kojem je ispitanik stranka , a B2 vjerovnik.
Poduzimanje potrebnih radnji i postupanje s dužom pažnjom kako bi se zaključio Ugovor o prodaji potraživanja s B2 na Vaš zahtjev.
Legitimni interes B2 i njegovih povezanih društava u čije ime B2 pruža usluge, a koje se odnose na:
Stručna pomoć u obavljanju aktivnosti povezanih društva u pogledu učinkovitosti, profitabilnosti i sigurnosti za sve zainteresirane strane i analiziranje prilika za zasnivanje ugovornog odnosa; primjerice: centraliziranje poslova akvizicije portfelja, održavanjem baze podataka, obavljanjem statističke analize portfelja i učinkovitosti poduzetih aktivnosti, analiziranje i smanjenje rizika kojima društvo može biti izloženo - financijskim rizicima i / ili reputacijskom riziku, planiranje i razvoj poslovne strategije, razvoj i poboljšanje metodologije u otplati/ naplati potraživanja.
Prevencija prijevara i zaštita imovine, kao i osiguranje visoke razine informacijske sigurnosti.
Zaštite prava Društva u postupku pred sudovima.
Vaša privola u slučajevima kada ste ju dali B2.

Kako koristimo Vaše osobne podatke?

Obrada osobnih podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje kako bi ispunili gore navedene svrhe obrade osobnih podataka.
Koristimo alate koji nisu potpuno automatizirani (potrebna je ljudska intervencija) kako bi se utvrdili / izvršili evaluaciju / procjenu naplate potraživanja. Ova evaluacija se temelji na podacima koje ste nam dostavili Vi izravno ili nam ih je dostavio prijašnji vjerovnik (Ustupitelji), kao i na informacijama dobivenim iz besplatnih javnih izvora (Internet / društvene mreže / javne baze podataka / publikacije i službene (javne) informacije koje izdaju državna tijela / službene baze podataka o subjektima i osobama koje su podložne međunarodnim sankcijama). Zahvaljujući tim podacima možemo donijeti zaključak o optimalnom načinu otplate/namirenja potraživanja za obje strane, osobito da li je potrebno pokrenuti ovršni postupak ili procijeniti da li će Društvo zaključi ugovor o prodaji ili ustupu potraživanja.
Postupam u skladu s zakonskim propisima, uključujući obveze dostavljanja podataka (izvještavanja) koje proizlaze iz nacionalnih i/ili europskih propisa (npr. sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, obveze koje proizlaze iz poreznog ili računovodstvenog zakonodavstva), kao i zakonskih propisa i uputa izdanih od strane nadležnih tijela (npr. Ministarstva financija, Nacionalnog tijela za zaštitu potrošača, Agencije za zaštitu osobnih podataka, Nacionalnog ured za sprječavanje i suzbijanje pranja novca, tijela koja provode kriminalistička istraživanja itd.). Dostava osobnih podataka u ove svrhe je nužna radi ispunjenja zakonskih obveza B2 .
Ako vas ne možemo kontaktirati, kako bismo se pridržavali načela točnosti podataka, učinit ćemo sve da ažuriramo vaše osobne podatke na temelju informacija dobivenih iz službenih izvora (npr. sudskog registra, sudski portali, priopćenje za javnost i službene informacije od javnog interesa koje izdaju državna tijela) ili iz besplatnih ili privatnih javnih izvora (Internet / društvene mreže / javne baze podataka / baze podataka ugovornih partnera društva).
Mi koristimo podatke o vašoj imovini koja osigurava naša potraživanja u svrhu naplate potraživanja.
Također koristimo vaše podatke za provođenje interne statističke analize kako bismo procijenili učinkovitost i poboljšali metodologiju naplate potraživanja.
Obrađujemo i analiziramo vaše pritužbe, zahtjeve za ostvarivanje vaših prava na privatnost i sve druge zahtjeve kojim nam se obratite.
Obavještavamo vas o stanju vašeg duga, statusu pravnih postupaka koji su u tijeku koji su povezani s vašim dugom, kao i o svim podacima i informacijama koje vas zanimaju u vezi s postupkom naplate dugovanja.
Prepoznajemo mogućnosti za poboljšanje naših usluga kako bismo vam mogli pružiti bolje usluge i rješenja, a sve kako bismo zadovoljili vaše individualne potrebe i situaciju u kojoj se nalazite.

Da li su Vaši podaci sigurni?

B2 vjeruje da je sigurnost vaših osobnih podataka vrlo važna, te u tom smislu osigurava i provodi periodičnu provjeru organizacijskih i tehničkih sigurnosnih mjera osmišljenih za zaštitu vaših podataka od neovlaštenog pristupa, izmjenu, otkrivanje ili uništenje. Pristup vašim osobnim podacima dopušten je samo osobama koje je ovlastio B2, nakon odgovarajuće procjene i koji su prethodno obvezale na čuvanje povjerljivosti.

Tko su primatelji Vaših osobnih podataka?

U normalnom tijeku poslovanja, B2 može prenijeti vaše podatke drugim pojedincima ili pravnim osobama kako bi se postigle svrhe za koju obrađujemo osobne podatke koje ste nam izravno prenijeli ili koje smo primili iz drugih izvora. B2 također može koristiti ili otkriti osobne podatke kada za to postoji zakonska obveza ili je to dopušteno zakonom.
Evo nekoliko primjera kome B2 može prenijeti Vaše osobne podatke.
Možemo dati podatke vjerovnicima od kojih je B2 stekao potraživanja.
U grupaciji B2Holding koje je B2 dio, možemo prenijeti vaše osobne podatke drugim povezanim društvima u zemljama koje su dio Europskog gospodarskog prostora. Vaši se osobni podaci također mogu se prenijeti u zemlju koja nije članica Europskog gospodarskog prostora, u nedostatku odluke o adekvatnosti Europske komisije, uključujući: Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Rizici povezani s prenošenjem vaših osobnih podataka u zemlju koja ne osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite Društvo, minimizira primjenom odgovarajućih zaštitnih mjera u obliku izvršavanja Ugovora o prijenosu podataka sa standardnim ugovornim klauzulama za prijenos osobnih podataka u treće zemlje, kojeg možete dobiti kopiju nakon što kontaktirate službenika za zaštitu osobnih podataka, u skladu s detaljima navedenim u nastavku.
Našim ugovornim partnerima - možemo prenijeti vaše osobne podatke našim partnerima s ciljem poboljšanja usluga naplate potraživanja.
Stjecatelji potraživanja- Mi možemo prenijeti vaše osobne podatke drugim fizičkim ili pravnim osobama kojima B2 ustupi svoje potraživanje.
Nadzornim tijelima- ako je to pravna obveza B2 ili kada to zahtijeva primjenjivo nacionalno ili europskog zakonodavstvo, možemo prenijeti informacije o vašim osobnim podacima ili transakcijama bez potrebe da vas o tome obavijestimo.
Drugim tijelima državne vlasti: možemo dati vaše osobne podatke kako bi udovoljili određenim zakonskim zahtjevima ili trećim stranama koje opravdavaju postojanje legitimnog interesa (npr. javni bilježnici, sudovi).
Prijenos podataka na Vaš zahtjev: možda ćete nam uputiti zahtjev da treba prenijeti Vaše podatke opunomoćeniku ili ovlaštenoj osobi koja djeluje u vaše ime i za vaš račun (na primjer, financijski savjetnici, odvjetnici, posrednici).
Prijenos trećim stranama - možemo prenijeti Vaše osobne podatke drugim subjektima izvan naše Grupe koji nisu javno-pravni subjekti, kao što su:
Pružatelji usluga koji nam pomažu poboljšati naše usluge ili razvijati, implementirati ili upravljati poslovnim sustavima, infrastrukturom ili operativnim procesima (na primjer, revizori, konzultanti, analitičari, itd.).
Dobavljači koji nam pružaju usluge održavanje i podrške, kako bismo mogli pružiti usluge otkupa i naplate potraživanja u optimalnim i sigurnim uvjetima. Na primjer: dobavljači koji razvijaju / implementiraju ili održavaju IT aplikacije i infrastrukturu, tvrtke za arhiviranje, tvrtke za ispis dokumentacije, dostavljači / davatelji poštanskih usluga, tvrtke koje upravljaju sigurnosnim sustavima koje implementiraju mjere kako bi se osigurala povjerljivost / integritet i dostupnost vaših podataka itd.
Pružatelji usluga koji nam pružaju pomoć u provođenju pravnih postupaka, ovršnog postupka, postupka osobnog stečaja potrošača ili drugih postupaka za naplatu potraživanja (npr. odvjetnici, procjenitelji, konzultantske tvrtke, geodeti, agencije za nekretnine).

Kako dugo cuvamo Vaše osobne podatke?

B2 će Vaše osobne podatke obradit za vrijeme koje je nužno za potrebe obrade, što može varirati ovisno o svrsi korištenih podataka. Dakle, B2 će obraditi vaše podatke tijekom postupka naplate/otplate potraživanja i pohraniti ih na razdoblje od pet godina od trenutka kada je dug prebačen na drugog Vjerovnika i / ili nakon potpunog podmirenja potraživanja osim ako zakon ne određuje drukčije. U slučaju namirenja potraživanja nakon okončanja ovršnog postupka i/ili nekog drugog sudskog postupka osobni podaci će se čuvati najmanje 10 godina osim ako zakon ne određuje drukčije U slučaju obrade podataka u računovodstvene svrhe vaši će podaci biti pohranjeni najmanje 11 godina, sukladno zakonskim propisima o računovodstvu. Razdoblje čuvanja podataka koji proizlaze iz snimki videozapisa je maksimalno 6 mjeseci, dok se telefonski zapisi call centra čuvaju do 2 godine.

Koja su Vaša prava i kako ih možete ostvariti?

U svakom trenutku možete ostvariti sljedeća prava, u granicama predviđenim važećim zakonodavstvom u području zaštite osobnih podataka:

 • Pravo na obaviještenost - Iskoristite pravo na obaviještenost i stoga u bilo kojem trenutku možete zatražiti informacije i pojedinosti o tome kako obrađujemo vaše osobne podatke, što ćemo vam usmeno ili pismeno dostaviti putem kanala koje ste zatražili.
 • Pravo pristupa osobnim podacima - U bilo kojem trenutku možete zatražiti pristup vašim osobnim podacima koje posjeduje B2 kako bismo vas obavijestili o obradi vaših osobnih podataka, odnosno potvrdili da se vaši osobni podaci obrađuju ili ne od strane B2 , svrhu obrade, pravni temelji i uvjete pod kojima obrađujemo osobne podatke.
 • Pravo na ispravak - Možete nas u bilo kojem trenutku zatražiti da ispravimo vaše osobne podatke, uključujući popunjavanje dopunske izjave kako bismo mogli osigurati da su vaši podaci u svakom trenutku ažurni i točni.
 • Pravo prigovora na obradu osobnih podataka - Iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju, možete se usprotivit obradi vaših osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu B2 i/ili obradi podataka koja se provodi u javnom interesu.
 • Pravo na ispravak - imate pravo zatražiti ograničenje obrade u sljedećim situacijama: (i) osporili ste točnost Vaših osobnih podataka koje obrađujemo, tako da u razdoblju potrebnom za provjeru njihove točnosti, vaši će podaci biti ograničeno obrađivani (ii) obrada vaših osobnih podataka bila je nelegitimna, a protivili ste se brisanju podataka, tražeći umjesto toga ograničenu obradu podataka; (iii) protivili ste se obradi vaših osobnih podataka, tako da će tijekom provjere valjanosti pravnog temelja obrada vaših podataka biti ograničena; (iv) iako je razdoblje čuvanja podataka isteklo, izričito ste zatražili da zadržimo vaše podatke radi ostvarivanja vaših prava na sudu. U slučaju ograničene obrade, vaši osobni podaci mogu se obrađivati pohranjivanjem. Ostale aktivnosti obrade osobnih podataka biti će moguće samo za: (i) ostvarivanje prava B2 na sudu; (ii) zaštitu prava drugih fizičkih ili pravnih osoba; (iii) na temelju vašeg izričitog pristanka ili (iv) zaštite javnog interesa. Ako je vašem zahtjevu za ograničenje obrade podataka udovoljeno, obavijestit ćemo vas o tome prije uklanjanja ograničenja obrade osobnih podataka.
 • Pravo na brisanje osobnih podataka (“pravo na zaborav”) - Možete zatražiti da brišemo vaše osobne podatke koji obrađujemo i poduzeti sve potrebne korake kako bismo to učinili ako: (i) više ne postoji ili je ispunjena svrha za koje su prikupljeni; (ii) povučete vašu privolu i obrada je učinjena na temelju te privole, a nema druge pravne osnove za nastavak obrade; (iii) protivili ste se obradi podataka i ne postoje drugi legitimni razlozi za daljnju obradu; (iv) vaši osobni podaci su obrađeni bez valjane pravne osnove. Također vas obavještavamo da osobni podaci za koje ste ostvarili pravo brisanja mogu se dalje obrađivati u sljedećim situacijama: (i) za ispunjavanje zakonskih obveza kojima se uređuje obrada, (ii) kao i za ostvarivanje/ zaštitu prava u sudskom postupku.
 • Pravo na prenosivost podataka - U slučaju vaših osobnih podataka koje obrađujemo automatski, na temelju vašeg izričitog pristanka ili izvršavanja ugovora između vas i B2, možete zatražiti da vam navedeni podaci budu strukturirani i automatski čitljivom formatu koji možete poslati drugom voditelju obrade ili nas možete zatražiti da izravno pošaljemo podatke tom Voditelju obrade (u mjeri u kojoj je to tehnički moguće).
 • Pravo povući privolu - u slučajevima kada se obrada temelji na vašoj privoli , može se povući u bilo kojem trenutku. Povlačenje vaše privole imat će učinke samo za buduću obradu. Obrada izvršena prije povlačenja privole ostaje valjana.

Sva navedena prava mogu se ostvariti podnošenjem pisanog zahtjeva na dolje navedene kontakt podatke, a mi ćemo vam odgovoriti u roku od 30 kalendarskih dana ili, ako zahtjev zahtijeva složeniju analizu, taj rok može biti produžen za daljnjih 60 kalendarskih dana, u tom slučaju ćemo vas obavijestiti o razlozima produženja. Ako svoj zahtjev upućuje elektronskim putem, također ćemo vam pružiti informacije u elektroničkom obliku, ako je moguće, ili putem nekog drugog formata ili kanala koji je zatražen s vaše strane. B2može zatražiti dodatne informacije kako bi potvrdio vaš identitet prije nego što možemo s vama podijeliti vaše osobne podatke ili postupati u vezi s ostvarivanjem vaših gore navedenih prava. Također vas obavještavamo da u opravdanim slučajevima zakon dopušta da odbijemo postupati prema vašim zahtjevima, na primjer ako nije ispunjena svrha u koju obrađujemo vaše podatke, a obrada se ne temelji na vašem izričitom pristanku, ili tamo gdje su vaši zahtjevi prekomjerni, svojim ponavljajućim ili očito neosnovanim karakterom. čak i u ovom slučaju, dati ćemo vam pisano objašnjenje takvog odbijanja postupanja.

Ako ste uvjereni da se vaši osobni podaci neispravno obrađuju i obrada vaših osobnih podataka nije u sladu sa zakonskim propisima , možete podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka na adresu: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, tel: (0)1 4609-000
e-mail: azop@azop.hr

Kontakt podaci za zaštitu osobnih podataka

Ako imate bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi s gore navedenim pravima, molimo kontaktirajte nas:
Adresa: B2 KAPITAL d.o.o., Radnička cesta 41, 10000 Zagreb, tel: (0)1 5605 540, fax: (0) 1 5605 541
Službenik za zaštitu osobnih podataka:
E-mail: zastita-osobnih-podataka@b2kapital.hr
Kontaktirajte nas

ADRESA:
B2 Kapital d.o.o.
Radnicka cesta 41
10000 Zagreb, Hrvatska
E-MAIL ADRESA:
centar@b2kapital.hr
Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka:
zastita-osobnih-podataka@b2kapital.hr
Kontakt za novinarske upite:
press@b2kapital.hr
OIB:
57509775367
MB:
40066740
URED:
TEL: +385 (0) 1 5605 540
FAX: +385 (0) 1 5605 541
PRAVNI SUBJEKTI:
TEL: +385 (0) 1 4952 127
TEL: +385 (0) 1 800 11 70
NEKRETNINE:
TEL: +385 (0) 1 265 7640
TEL: +385 (0) 99 333 0128
© Copyright 2015 B2Holding Sva prava pridržana
Odricanje od odgovornosti: Sve informacije na našim web stranicama su predviđene samo u svrhu općeg informiranja. Mi ćemo se pobrinuti da se osigura točnost informacija, međutim, ne preuzimamo odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu koja može nastati iz oslanjanja na informacije koje se nalaze na web stranici. Ne preuzimamo odgovornost za sadržaj drugih web stranica kojima se može pristupiti preko naše web stranice. Ovaj site koristi kolačiće.
Dizajnirano i razvijeno od strane B2Kapital d.o.o.
 

Radi boljeg korisničkog iskustva, B2 Kapital koristi kolačiće (eng. "cookies").
Saznajte više o Politici zaštite osobnih podataka ovdje.
Saznajte više o Politici korištenja "cookie-a" ovdje.
Klikom na "X" prihvaćate korištenje kolačića.